Grups Interactius

Els grups interactius són una forma d’organització de l’aula que ha demostrat oferir bons resultats pel que fa a la millora de l’aprenentatge i de la convivència. Mitjançant els grups interactius es multipliquen i diversifiquen les interaccions i s’augmenta el temps de treball efectiu.

És una organització que es caracteritza per incloure tot l’alumnat, ja que aquest troba el suport de diferents adults a
banda dels docents responsables de l’aula.

D’aquesta manera s’evita la segregació i la competitivitat que genera treure de l’aula els alumnes que presenten més dificultats (pràctica que s’ha demostrat ineficaç i que genera un augment del fracàs escolar i dels conflictes). Amb els grups interactius es pot desenvolupar, en una mateixa dinàmica, l’acceleració dels aprenentatges per a tot
l’alumnat i en totes les matèries, els valors, les emocions i els sentiments com l’amistat.