Codi ètic

1. OBJECTIU

Aquest codi ètic constitueix una declaració expressa dels seus valors, principis i pautes de conducta, que han de guiar el comportament de tots els membres de l’AFA en el desenvolupament de la seva activitat.
Aquest codi ètic garanteix l’aplicació col•lectiva del compromís que pren l’AFA en el seu compliment avantposant els principis ètics universals, afavorint la integració de tot el col•lectiu de persones/famílies, amb la seva complexitat i diversitat cultural.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit d’aplicació del present codi ètic és el recinte escolar i en qualsevol esdeveniment o àmbit extern al recinte que es representi a l’AFA.

3. COMPROMÍS

Com a membre de l’AFA:

• Garantir un tracte digne i respectuós envers les famílies.
• Fomentar valors morals tals com la dignitat, la igualtat, l’honestedat, la generositat, l’agraïment, el respecte, l’amistat, l’amor, la prudència, la solidaritat, la tolerància, el sentit de la responsabilitat, la integritat personal, etc.
• Potenciar la participació i cooperació en un propòsit comú.
• Denunciar situacions d’injustícia manifesta, maltractaments o tractes vexatoris o altres accions que incompleixin els principis ètics universals.
• Acollir, assessorar i facilitar a les famílies la informació i cooperació de totes les dades que necessitin i estiguin a l’abast de l’AFA. Afavorir la transparència.
• Representar i respectar els diferents punts de vista de les famílies, sent tots ells enriquidors.
• Estar obert al diàleg i a l’entesa, acceptant el bé comú per davant del propi.
• Dur a terme les activitats assignades sense cap prestació econòmica i no afavorir-se dels càrrecs per a finalitats pròpies.
• Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes
en el desenvolupament de la seva activitat sempre que l’esdeveniment ho requereixi.
• En processos democràtics de votacions, un cop s’hagi debatut i respectat amb honestedat totes les opinions, s’acceptarà i defensarà l’opinió majoritària. L’opinió general per davant de la pròpia.
• Assumir i respectar els estatuts.
• Comprometre’s amb el projecte educatiu de l’escola.

Envers l’escola:

• Respectar les normes de funcionament intern del centre.
• Respectar i tenir cura dels recursos materials del centre educatiu.
• Respectar els drets de la mainada i de les famílies, actuant de forma diligent i solidària.
• Ajudar el professorat o equip directiu en les tasques que precisin.

Tot i ser una comunitat d’aprenentatge, cal tenir en compte que hi ha espais que no són comuns a les famílies(AFA) i professorat/equip directiu, com poden ser les aules, despatxos i tots aquells que l’equip directiu marqui com a directriu.