Quina documentació cal portar?

PER A TOTS ELS ENSENYAMENTS:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TS).
 • Dues fotografies de carnet.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de pare, mare o tutor/a legal (menors d’edat).
 • Fotocòpia del llibre de família (menors d’edat).
PER AL GESO:
 • Fotocòpia de l’expedient de notes de l’ESO o del BUP o del graduat escolar o del certificat de superació de la prova d’accés a grau mitjà, segons el cas.
 • Fotocòpia de les notes del PFI (si és el cas).
 • Certificat de participació en el programa “Joves per l’ocupació” (si és el cas).
PER AL GRAU MITJÀ:
 • Fotocòpia de les notes del PFI (si és el cas).
PER AL GRAU SUPERIOR i PPAU:
 • Títol de secundària o de grau mitjà o d’EGB o expedient de notes en cas de no tenir cap dels títols anteriors.
PER A LES LLENGÜES ESTRANGERES:
 • Qualsevol document que acrediti coneixement de l’idioma sol·licitat, si se’n té.