Competic

Descripció

Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults —COMPETIC— tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Continguts

Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1 i 2) van adreçats a persones que ja tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador i del programari més bàsic, i que volen aprofundir en els àmbits següents:

 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts

Les competències que s’hi treballen són les següents:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital.
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4: Tractament de la informació escrita.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.
 • C7: Tractament de les dades.
 • C8: Presentació de continguts.
Accés i superació del curs

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, si no té una acreditació prèvia, en el moment de la preinscripció el centre de formació d’adults li farà una prova de nivell.

Els certificats de superació dels cursos de COMPETIC 1 i COMPETIC 2 equivalen als certificats ACTIC bàsic i mitjà, respectivament. Per obtenir aquesta certificació l’alumnat haurà de realitzar i superar un projecte relacionat amb les competències que s’han treballat a l’acabament de cada curs.