Cicle de formació instrumental (CFI)

DESCRIPCIÓ

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer calculs elementals.

La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

CONTINGUTS

Els continguts d’aquesta formació s’organitzen en tres nivells:

  • El primer nivell, en què l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a mis de nocions elemental sobre l’entorn social i natural.
  • El segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l’entorn.
  • El tercer nivell, en le qual s’amplien els coneixements anteriors fons a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:

  • llengua
  • matemàtiques
  • ciències socials i naturals

La durada aproximada d’aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

ACCÉS

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

TRÀMITS

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació.

CONTINUÏTAT

Si es vol continuar la formació, es pot cursar l’educació secundària per a les persones adultes.