Camins Personals d’Aprenentatge

QUÈ SÓN?

Els Camins Personals d’Aprenentatge els apliquem a l’àrea de matemàtiques i  basen la seva metodologia en que cada alumne/a disposa d’un Camí Personal de Treball (Pla de Treball). És una nova manera de presentar els objectius i continguts a l’alumnat, l’equip de mestres planifica una sèrie de propostes amb tasques o activitats, que l’alumnat haurà de fer en les 4 o 5 sessions següents. Passat aquest temps, es revisa i es valora conjuntament el treball fet i com es continuarà avançant per a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

Cada Camí Personal de Treball (CPdT) conté propostes d’activitats dels diferents grups de continguts de l’àrea de matemàtiques: Numeració i càlcul, mesura, espai i forma, estadística i probabilitat i relacions i canvi. Aquestes propostes d’activitats es poden treballar individualment, en parelles o en grup. A més, a cada Camí hi ha propostes d’activitats manipulatives, en paper o amb l’ús de les TAC (Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement).

PER QUÈ FEM CAMINS PERSONALS D’APRENENTATGE?

 • Ajuden l’alumnat a ser més autònom a l’hora de planificar el desenvolupament d’uns continguts concrets en un temps determinat.
 • Fomenten la iniciativa de l’alumnat davant nous aprenentatges.
 • L’alumnat té llibertat per triar quina activitat fa en cada moment.
 • Permeten un treball individual i personalitzat.
 • Respecten el ritme personal de cada alumne/a.
 • Potencien l’autocorrecció i autovaloració de les tasques desenvolupades per tal que l’alumnat sigui conscient dels seus errors i desenvolupi estratègies per millorar.

COM ENS ORGANITZEM?

 • Es lliura a l’alumnat el Camí Personal de Treball i es fa una breu explicació a tot el grup del contingut del mateix.
 • Fem 4 sessions setmanals de Camins a l’àrea de Matemàtiques.
 • El Camí Personal de Treball dura 5 sessions, en la última es fa avaluació mestre-alumne/a.
 • Cada alumne/a té el seu Camí Personal de Treball amb de 6 a 8 propostes a fer durant aquests 4-5 dies. I cada nen/a s’administra el temps per fer-les.
 • Cada alumne/a fa una autoavaluació de cada proposta prèvia a l’avaluació amb la mestra.

COM AVALUEM?

 • Fem avaluació formadora, on les decisions les pren l’alumnat. Al finalitzar cada proposta l’alumnat la valora tenint en compte: l’assoliment dels continguts i objectius i el desenvolupament de l’activitat.
 • Fem avaluació formativa, on les decisions s’acorden entre alumnat i mestra. A través del diàleg les docents i l’alumnat intercanvien informació, reflexionen de forma compartida i prenen decisions encaminades a optimitzar el procés d’aprenentatge.