Reptes matemàtics cooperatius

QUÈ SÓN?

  • Treball competencial de les matemàtiques amb el plantejament d’un repte a solucionar en grups cooperatius.
  • El repte es dissenya per treballar les competències de les 4 dimensions (Resolució de problemes, raonament i prova, connexions i comunicació i representació).
  • Treballem en grups cooperatius heterogenis de 4 o 5 alumnes (preferiblement 4, en funció del nombre total d’alumnes de la classe), cada grup segueix la mateixa normativa de funcionament intern (assignació de rols, responsabilitat individual i de grup…).
  • Tots els grups treballen a l’hora, ja sigui a la classe o en espais propers i les activitats i els continguts a desenvolupar són els mateixos per a cada un dels grups.
  • Les TAC són presents en el desenvolupament de les activitats per a la resolució del repte.

PER QUÈ AQUEST PROJECTE?

Perquè amb el plantejament d’un repte matemàtic l’alumnat necessita conèixer, vol saber, co­mença a formular-se hipòtesis i fa preguntes… I no se n’adona que resoldre el repte no és només l’objectiu; l’objectiu és la generació de coneixement. El repte, i sobretot el seu disseny, és el punt de partida de tot el procés. El disseny dels reptes ha de tenir tres característiques fonamentals: la familiaritat, la contextualització i el pensament quotidià.

COM ENS ORGANITZEM?

  • Cada alumne adoptarà un rol durant les sessions, que són els següents: Coordinador/explorador, material, secretari  i animador/àrbitre, seran rotatius.
  • S’estableixen unes normes de funcionament decidides per totes i tots conjuntament: acceptar les decisions de la majoria, ajudar els companys/es, demanar ajuda quan es necessiti, fer la feina que em toca, participar en tots els treballs i les activitats de l’equip, treballar parlant en veu baixa, no rebutjar l’ajuda d’un company/a, complir aquestes normes i fer-les complir als altres…
  • Els mestres plantegen la pregunta o repte i l’alumnat treballa per resoldre’l o solucionar-ho durant les sessions programades.
  • Finalment cada grup presenta la seva solució en diferents formats escrits o orals.