Diversitat

RECURSOS INTENSTIUS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 • SIEI

L’escola compta amb el recurs del Suport Intensiu Escolarització Inclusiva (SIEI) des del curs 2016/17, el qual es suma als suports universals i addicionals per a la inclusió. Aquest suport va dirigit a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.

Aquest suport compta amb una dotació de professionals; una Mestra Especialista de Suport a la Inclusió i una educadora d’Educació especial. 

Des del curs 2019/2020 que l’escola compta amb el recurs de l’Aula d’estimulació sensorial. L’aula multisensorial és un espai habilitat perquè l’alumnat pugui interactuar amb el medi a través de l’estimulació dels seus sentits i capacitats. Un espai flexible, motivador, interactiu ple de possibilitats i recursos que s’adapten a l’educació dels alumnes conjugant l’estimulació i la relaxació. 

El curs 2019/2020 en acord en reunió de claustre vam aprovar per unanimitat formar part del Projecte Escoles visuals que comporta l’ús i la senyalització amb eines visuals com són els pictogrames.

L’ús d’aquestes eines per a l’aprenentatge potencia l’autonomia en els nens i nenes, facilita l’anticipació i comprensió d’activitats, ajuda a mantenir l’atenció, aporta tranquil·litat, afavorint la regulació conductual i la comunicació. A més, millora l’accessibilitat cognitiva, fomentant la inclusió i l’atenció a la diversitat a les escoles.

 

 • SIAL

L’escola compta amb un programa específic d’audició i llenguatge que es concreta en el recurs d’un Suport Intensiu a l’Audició i Llenguatge (SIAL) des del curs 2017/2018, el qual es suma als suports universals i addicionals per a la inclusió. L’objectiu d’aquest programa és la plena inclusió de l’alumnat sord per assolir les competències bàsiques amb igualtat d’oportunitats. El SIAL es planteja per desenvolupar i adquirir el domini de la competència comunicativa i lingüística relacionada amb les matèries del currículum, és a dir, per a l’adquisició de totes les competències bàsiques. 

Aquest suport es concreta amb la figura d’una mestra d’audició i llenguatge que fa l’atenció directa a l’alumnat amb discapacitat auditiva que ho requereixi, com a mesura intensiva, un suport específic per a l’accés al currículum, l’aprenentatge i la participació a l’aula i la vida escolar.

Escolaritzar un infant sord en aquest centre té clars avantatges, tant per ell com per a la resta de l’alumnat:

 • Millora l’autoconcepte de l’alumnat sord.
 • Proporciona més experiència i formació al professorat del centre.
 • Afavoreix la relació entre les famílies de l’alumnat amb pèrdua auditiva.
 • Facilita l’educació en valors.
 • Millora la coordinació entre els professionals i facilita l’organització de l’atenció.
 • Possibilita l’atenció en grup, a més de l’atenció individual.

 

L’alumnat amb discapacitat auditiva de l’escola rep atenció logopèdica per part de dues logopedes del CREDA. El CREDA de Tarragona és el servei educatiu específic que treballa amb nosaltres per donar una resposta educativa als alumnes sords. Ens ofereix el suport logopèdic, el seguiment educatiu, la valoració i orientació audioprotètica i la valoració psicolingüística.

Podeu consultar el document d’organització i funcionament de les unitats SIAL que el Departament d’Educació va publicar el maig del 2019.

Des d’aquest curs a l’escola s’ha instal·lat un Bucle d’inducció magnètica a un espai de primària i també comptem amb un equip portàtil de sobre taula IL-PL20 de bucle magnètic. 

El sistema de bucle inductiu és un sistema de comunicació sense fil que genera un camp magnètic a la zona desitjada per fer arribar l’àudio de la sala, directament als audiòfons i/o implants coclears a través de la bobina telefònica integrada en les ajudes. Mitjançant aquest sistema s’aconsegueix millorar notablement el senyal d’àudio que escolten els usuaris, ja que s’eviten els sorolls de fons i es millora la relació senyal/soroll.

A l’escola comptem amb l’assessorament i la intervenció de diferents serveis i recursos educatius externs que depenen del Departament d’Educació: 

 • l’EAP; psicopedagoga. treballadora social i fisioterapeuta.
 • El CREDAT; psicopedagoga i logopedes.
 • El CREDV (Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals).
 • El CRETDIC (Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta).
 • I durant 3 cursos (2017-2020) Hem rebut assessorament del CEEPSIR (Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos) per a la intervenció de l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre autista (TEA).

L’escola també treballa en col·laboració amb altres institucions com el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), rep l’assessorament de la Unitat Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC), entre d’altres. I es coordina amb professionals de serveis privats externs (psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, etc), en col·laboració amb l’EAP.