Projectes de Centre

Al centre estem duent a terme diversos projectes singulars amb l’objectiu d’atendre les demandes formatives curriculars, les necessitats dels alumnes i la connexió de l’institut amb el món.

Projecte TIC
 • Pla de Desplegament TAC: Pla de desplegament de la Competència Digital al centre, que inclou tant les intervencions específiques com les aportacions de les diferents matèries.
 • Pla Audiovisual: Pla específica de Desplegament de la Competència comunicativa i Digital. A cada curs treballem el llenguatge digital amb diversos projectes i diverses eines.
Projectes Singulars
 •  Grup Tau: grups de suport per atendre la diversitat als grups més nombrosos
 • Tastets professionals: pràctiques professionals en empreses de Granollers amb conveni amb l’Ajuntament.
Projecte LIC
 • Pla Lector: Per tal d’estimular el gust per la lectura els alumnes dediquen cada dia uns 20 minuts després del pati a la lectura de llibres. En paral·lel es fa un treball de dinamització que fomenta el debat i el plaer de llegir.
 • Pla Escriptor: Desplegament d’una estratègia global per millorar la competència escriptora des de tots els àmbits.
 • English Day: Jornada d’intercanvi entre l’institut Marta Estrada i escoles de primària de la zona, amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics, que té com a objectiu afavorir la interacció en llengua anglesa dins un context comunicatiu i lúdic.
 • Auxiliar de Conversa: Comptem amb un professor nadiu que dona suport lingüístic amb l’objectiu de desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. És un recurs per a la millora de l’aprenentatge de la llengua anglesa i el coneixement de la cultura anglòfona.
 • Projecte GEP, Generació Plurilingüe: La finalitat del programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, utilitzant l’anglès a altres matèries, com les ciències naturals, socials o la tecnologia.El professorat implicat en el projecte ja ha iniciat la formació i ben aviat començarem a fer activitats relacionades amb el programa.
Competència ciutadana i convivència
 • Projecte Estació d’Enllaç: A 1r d’ESO participem en el projecte organitzar des del Servei de Joventut. Aquesta proposta té com a objectius apropar als estudiants a l’equipament juvenil, així com també oferir-lis diferents tastets que els serveixin de mostra del que poden arribar a desenvolupar, de conèixer algunes realitats de la ciutat i/o entrar en contacte amb joves que poden ser referents i models positius.
 • Programa TEI (http://programatei.com): Programa de prevenció de l’assetjament escolar basat en la cooperació entre l’alumnat.
 • Pla d’Acció Tutorial: En el nostre centre programem una sèrie d’activitats sobre la convivència, el respecte, la salut i l’orientació. Vinculat amb les propostes de pla d’entorn.
 • Pla d’Autonomia: Projecte mitjançant el qual l’equip docent ofereix als alumnes que mostren autonomia en el seu aprenentatge i gestió personal la possibilitat de gestionar el seu temps i activitats al centre de manera autònoma pràcticament com si fossin adults. Descripció del Pla d’Autonomia
 • Servei de Mediació: La mediació escolar és un recurs de resolució de conflictes que esdevé una eina educativa de creixement individual i col·lectiu. Aquest servei fomenta l’autonomia i l’autoregulació emocional de l’alumnat.
 • Aprenentatge Cooperatiu: En tots els nivells treballem a partir de l’aprenentatge cooperatiu. Aquesta metodologia fomenta l’aprenentatge compartit, des de l’autonomia i la col·laboració.
Projectes i plans metodològics
 • Projecte C3: Orientat al desplegament de la Competència Científica, aquest pla es desplega al llarg dels 4 cursos d’ESO per a millorar la Competència científica en base a 3 eixos: el treball en Context, el desenvolupament d’habilitats d’indagació i coneixement de la naturalesa de la ciència i l’ús de suports lingüístics per al raonament científic.
Projectes d’entorn
 • Projecte Pati: És una proposta per repensar i dissenyar col·lectivament el pati del nostre centre. A partir de l’assignatura de Tecnologia i amb els suport especialistes externs el pati es transforma en un espai d’oportunitats educatives i d’implicació per tota la comunitat educativa.
 • Espai Congost: L’espai Congost és un projecte de barri, obert a diferents col·lectius del municipi, on el nostre centre participa amb el conreu d’un hort urbà. A més aquest espai esdevé un lloc de trobada i d’experimentació de propostes educatives diverses.
 • Projecte Ciència a les Places: Els alumnes de 1ESO i 2ESO participen de forma voluntària en una activitat ensenyar ciència a les places amb es alumnes de l’EMT i l’Ajuntament.
 • Projecte Lectura a les places: Coorganitzem i participem en aquest projecte de dinamització  lectora de la ciutat de Granollers.

A més d’aquests projectes impulsats des del propi centre, participem també de forma puntual o esporàdica en diversos Projectes Externs que es poden consultar de forma actualitzada en aquest enllaç: PROJECTES EXTERNS

Més informació: