Pla de Formació dels professionals del Centre

Per a continuar avançant en la millora metodològica i afrontar els reptes educatius del s XXI, el nostre centre participa en activitats de millora professional i  xarxes d’intercanvi d’experiències amb instituts innovadors i compromesos amb el canvi educatiu. A més de les notícies que apareixen al nostre web sobre la  participació en Jornades educatives compartim un llistat de les col·laboracions que el centre desenvolupa o promou de manera continuada.

 

  • Instituts Projectant. Treballar per projectes a Secundària

El nostre centre és un dels 6 centres que impulsen aquesta xarxa d’Instituts de Secundària que es van posar en funcionament el curs 15/16 i que comparteixen l’orientació metodològica al treball per projectes. Formada per els instituts Ins. Marta Estrada de Granollers, Ins. de San Pol, Ins. de Tordera, Ins. Viladomat (Barcelona), Ins. Cornellà i Ins. Salas i Xandri, té com a principal finalitat compartir recursos i estratègies per al desplegament curricular mitjançant el treball per projectes.  Més informació a: https://institutsprojectant.wordpress.com/

  • .Xarxa de Competències Bàsiques

El curs 2015-2016 i a partir del curs 2017-2018 el nostre centre participa a la Xarxa de Competències Bàsiques.La Xarxa competències bàsiques (Xarxa CB) està formada per un equip de docents de centres públics d’infantil, primària i secundària que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació i millora orientada a l’èxit educatiu de l’alumnat.

 

  • EduWikiLab

Professors del nostre centre participen al grup de treball EduWikiLab, un grup de treball intercentres ubicat a Granollers en el que professors de Ciències de diferents instituts col·laboren en el disseny d’activitats i la reflexió pedagògica per a millorar l’ensenyament de les Ciències. Més informació a: https://eduwikilab.wordpress.com/

.

 

  • Formació de Professorat Resident

El centre participa com a centre de referència per a professorat en formació. Al llarg del curs, professorat en formació inicial de diverses universitats o professorat en actiu fa estades formatives al nostre centre amb la tutorització de professorat del nostre centre. Aquestes residències formatives són també un espai de formació per a nosaltres, ja que impliquen una entrada de noves idees i visions i la generació d’espais d’anàlisi pedagògic molt rics.

 

  • Sessió Formativa de Portes Obertes

Cada Primavera el centre organitza unes jornades de Portes Obertes que inclouen sessions de formació per a professionals de l’educació (professorat en formació o en actiu, investigadors universitaris, editorials,…) que vulgui conèixer les metodologies actives que usem al centre (treball per projectes, indagació, metodologies globalitzades) d’inscripció oberta.

 

 

==========================================================================

Més: veure notícies sobre participació en Jornades educatives.