Ideari i valors del Centre

onanemVolem treballar per la formació de ciutadans lliures, autònoms, compromesos i amb sentit crític que en acabar l’etapa d’escolarització obligatòria tinguin assolides les competències necessàries per continuar la seva etapa formativa, siguin persones obertes, flexibles, amb capacitat per treballar en equip i auto-regular les seves emocions i els seus aprenentatges.

Són claus del nostre projecte:

 •  Singularitzar-nos per posar èmfasi en les àrees científica i tecnològica.
 • Cercar que l’alumnat faci aprenentatges globalitzats i interrelacionats, que facilitin situacions sobre les que treballar similars a les que es viuen a la realitat, per tal de propiciar l’assoliment de totes aquelles competències que necessitarà pel seu desenvolupament com a aprenent i del seu desenvolupament personal.
 • Cercar la motivació de l’alumnat amb el suport de recursos externs i l’execució de projectes que tinguin sentit a la ciutat, més enllà de les parets de l’Institut.
 • Cercar un model organitzatiu coherent amb el projecte pedagògic que esdevingui un marc sòlid sobre el que construir el projecte però, alhora, que sigui prou flexible com per donar cabuda a oportunitats d’aprenentatge que el present porti a l’actualitat.
 • Atendre la diversitat des d’un model d’escola inclusiva, dissenyant estratègies que facilitin l’atenció dins de l’aula, en grups heterogenis, mitjançant eines com l’organització horària i emprant metodologies i recursos diversos.
 • Cercar la col·laboració i el treball compartit amb tots els agents educatius de l’entorn per tal de multiplicar el recursos (científics, culturals, juvenils, socials, sanitaris, educatius…) i afavorir actuacions educatives globals.
 • Cercar la implicació i la complicitat de les famílies, obrint les portes de l’Institut i del que fem allà.
 • Cercar un treball lingüístic transversal i conscient.
 • Aprofitar els recursos i oportunitats d’aprenentatge que ofereixen les TIC i les TAC per afavorir el creixement acadèmic i personal dels alumnes.
 • Cercar un bon clima de treball i de convivència, marc necessari per assolir els objectius del projecte.

Els valors que volem fomentar són:

 • Respecte, tolerància i empatia envers les persones.
 • Participació democràtica, reconeixement dels drets i dels deures.
 • Col·laboració, cooperació i coeducació.
 • Responsabilitat, esforç i autonomia.
 • Sostenibilitat ecològica.
 • Respecte envers l’entorn i les propietats públiques o privades.
 • Autoestima, confiança.
 • Compromís amb la societat i solidaritat.
 • Esperit crític i llibertat.
 • Pau

Més informació: