Projecte educatiu

El nostre Projecte educatiu defineix els nostres tres d’identitat, els nostres objectius educatius i la nostra estructura organitzativa.

Els nostres objectius fonamentals

  • El nostre centre té coma a objectiu educatiu primordial la formació integral dels alumnes. Considera que l’educació ha de crear interès per l’estudi, curiositat pel saber, afany de participació i consciència cívica i democràtica, posant l’èmfasi en els valors humans i en les actituds de respecte i d’iniciativa, no només en l’àmbit individual, sinó també en la seva relació amb el grup i amb contacte molt directe amb les famílies. És per això que potencia especialment l’aplicació del nostre Pla d’Acció Tutorial i per tal de vetllar per l’orientació i formació de tots els nois i noies.
  • Una educació basada en el clima de llibertat, participació i respecte vers els altres i vers l’entorn.
  • Oferir una atenció a la diversitat que elimini qualsevol discriminació, asseguri la igualtat d’oportunitat i faci possible una escola que orienta el futur dels alumnes.
  • El projecte curricular es fa ressò de la necessitat del coneixement de les llengües. La llengua vehicular és el català i s’ofereix també l’aprenentatge de l’anglès i el francès.
  • El centre treballa diversos eixos transversals des de les tutories: orientació als alumnes en temes com l’alimentació, autoestima, drogues i salut, etc. En la mateixa línia, l’AMPA organitza diverses conferències adreçades als pares i mares sobre temes diversos relacionats amb l’adolescència.