Objectius, principis i valors promoguts des del Servei comunitari

Els objectius d’aquest projecte tenen en compte la Llei d’educació i el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Aquests objectius es concreten de la forma següent:

Finalitat última:

 1. Garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
 2. Són objectius del Servei comunitari els següents:
  1. Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en  una societat catalana democràtica i participativa.
  2. Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
  3. Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.
  4. Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
  5. Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
  6. Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Els principis que regeixen el Servei comunitari són:

 1. Educació en valors. Una acció educativa basada en l’experiència, la vivència i la construcció d’hàbits i valors.
 2. Participació activa i democràtica. La participació  activa  de  l’alumnat  en  un servei que es duu a terme en benefici de la comunitat
 3. Resposta a  les  necessitats  socials  L’atenció  de  necessitats reals i sentides per la comunitat.
 4. Treball en  xarxa  i  coresponsabilització. El  treball  en  xarxa  dels  diferents agents educatius d’un territori a partir d’uns objectius compartits.
 5. Millora Indicadors que permetin fer un   seguiment  i elaborar propostes de millora.

Els  valors  es  poden  definir  com  un  marc  de  referència  que  guia  la  nostra  acció  i, alhora,  com  una  força  que  ens  empeny  a  viure  d’una forma  determinada.  Quan  el progrés  no  està  guiat  o  emmarcat  en  uns  valors  convivencials,  corre  el  perill  de convertir-se  en  un  model  d’exclusió,  conflicte  i  deteriorament  social.  En aquest  sentit, educar  també  ha  de  ser  una  manera  de  guiar  els  menors  perquè  cerquin  unes maneres i no unes altres, uns valors i no uns altres. El  Servei  comunitari  el  podem  considerar  com  una  eina  de  transmissió  de  valors  i destreses  que  han  de  capacitar  l’alumne/a  a  participar  i  comprometre’s  en  la  vida cívica, dit d’una altra manera, que ha de capacitar l’alumne/a en la competència social i ciutadana.  Aquesta acció educativa vol posar un especial èmfasi en aquells valors instrumentals que  podem  considerar  esglaons  intermedis,  valors  operatius  –  com  són  l’esforç  o  el compromís – necessaris per assolir altres valors finalistes com la solidaritat, l’equitat o la pau.

Valors i actituds que promou el Servei comunitari:

Actitud crítica. Adoptar una actitud crítica davant d’un fet és analitzar i valorar-ne les característiques i conseqüències  en  funció  de  les  circumstàncies  i  del  context  en  què  aquest  s’ha produït, i dels propis valors.

El Servei comunitari és una acció educativa que estimula en els joves la reflexió crítica en relació a les desigualtats, injustícies i desequilibris en la nostra societat; i l’aportació de solucions pràctiques i compromeses per a la resolució de les necessitats. Ajuda a construir la seva personalitat, a relativitzar els petits problemes de cada dia, perquè els fa mirar més enllà d’ells mateixos amb una visió critica.

Adoptar una actitud crítica davant d’un fet és analitzar i valorar-ne les característiques i conseqüències  en  funció  de  les  circumstàncies  i  del  context  en  què  aquest  s’ha produït, i dels propis valors.

Compromís. Des  d’una  perspectiva  cívica  ciutadana,  comprometre’s  és  contribuir,  des  del  propi talent i habilitats personals, a la millora social, és aportar un petit gra de sorra a l’obra comuna, és la predisposició d’actuar en benefici de tots, amb la finalitat de viure en un món més equitatiu i cohesionat.

El  Servei  comunitari  obre  el  centre  educatiu  als  problemes,  als  reptes  i  a  les necessitats  de  l’entorn.  Convida  a  l’alumnat  a  descobrir  allò  que  no  va  prou  bé  i  a comprometre’s  en  allò  que  cal  millorar.  Amb  el  Servei  comunitari  l’alumne/a  aprèn  a posar  el  coneixement  i  esforç  al  benefici  dels  altres  i  descobreix  que  amb  el  seu compromís és possible canviar les coses.

Responsabilitat. Entenem  per  responsabilitat  la  capacitat  de  dur  a  terme  els  compromisos  adquirits  i d’assumir les conseqüències dels propis actes. També implica la capacitat de sentir-se urgit  a  donar  resposta  o  a  complir  un  deure  sense  rebre  cap  pressió  externa.  És  un signe de maduresa.

D’altra  banda,  tots  plegats  formem  part  d’una  societat  que  promulga  una  sèrie  de drets, però que també exigeix el compliment d’un seguit de deures, com la conservació i  cura  del  que  és  públic,  la  convivència  pacífica, la  participació  en  activitats  de  caire social, el respecte i la conservació de la natura…

El  Servei  comunitari  ofereix  als  joves  la  possibilitat  d’exercir  la  ciutadania  de  forma responsable.  Surten  del  lloc  de  “beneficiaris”  per convertir-se  en  “protagonistes”  i  ser reconeguts com a agents actius i creatius, constructors responsables del demà.

Participació. La  participació  és  un   dret  i  un  deure  de  totes  les persones  en  les  societats democràtiques. Participar és ser i sentir-se part d’una comunitat en la qual es pren part activa.  D’altra  banda,  la  participació  és  una  manera  d’unir  esforços,  de  generar sentiment  de  comunitat  i  de  crear  un  ambient  inclusiu,  participar  en  l’àmbit educatiu, vol dir, sobretot, ser protagonista del propi procés educatiu.

El  Servei  comunitari  és  una  proposta  educativa  que permet  a  l’alumne/a  aprendre  el significat de la participació activa en un projecte i en una comunitat i sobretot, que més enllà dels drets, participar també és un deure que tenim com a ciutadans.

Esforç. L’esforç  és  la  capacitat  que  tenim  de  treballar  durant  un  temps  continuat  per aconseguir uns objectius determinats. El valor de l’esforç ens ajuda a ampliar al màxim les capacitats que portem dins per obtenir els nostres propòsits i vèncer i superar els obstacles  en  els  diferents  àmbits  de  la  seva  vida. Paral·lelament,  l’esforç  també  té rellevància  en  l’àmbit  col·lectiu,  on  la  suma  d’esforços  individuals  pot  aconseguir objectius comuns.

Per  dur  a  terme  els  projectes  de  Servei  comunitari es  contempla  una  dimensió individual  i  una  dimensió  grupal  d’esforç  i  d’implicació.  L’èxit  del  projecte  depèn  de  la capacitat de crear sinèrgies entre els esforços individuals.

Respecte. El respecte és manifestar consideració, atenció, afecte i valoració cap a les persones, s’entén com l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva  identitat,  opinió  i  manera  de  pensar,  i  constitueix  el  principi  bàsic  per  viure  i conviure en societat.

El   Servei   comunitari   es   basa   en   la   reciprocitat   i   respecte   entre   les   persones destinatàries  i  les  que  donen  el  servei.  L’alumne/a  tracta  la  persona  beneficiària  del servei com un subjecte actiu del que pot aprendre i no només com a “públic-receptor”, evitant  les  temptacions  paternalistes.  L’alumne/a  percep  el  valor  que  té  l’experiència per a ell mateix i se sent agraït.

Diàleg. El diàleg és una forma bàsica de respecte en una societat diversa, rica i intercultural. El diàleg autèntic es fonamenta en una actitud d’interès envers l’altre i tot allò que ens pot aportar. Una bona capacitat de diàleg ha de suposar saber escoltar més que saber parlar.

El  Servei  comunitari  ofereix  un  exercici  de  diàleg enriquidor  entre  l’alumne/a  i  la persona  o  persones  beneficiàries,  convertint-se  en un  instrument  d’aprenentatge  de l’escolta activa i de desenvolupament de l’actitud dialògica.

Solidaritat.  La solidaritat és l’ajuda a persones, generalment no conegudes personalment,  de qui es coneixen les mancances, dificultats o problemes.

Amb  la  realització  d’accions  solidàries  de  Servei  comunitari  l’alumnat  participa  en  la construcció  d’un  món  més  just  que  respecti  la  dignitat  de  les  persones  i  els  drets humans.

Integritat. La integritat és la disposició de la persona a actuar d’acord amb els principis de bondat i justícia. Està lligada a les accions que comporten un benefici propi a la vegada que un  benefici  per  als  altres.  Implica,  a  més,  una  concordança  entre  el  que    el  subjecte diu,  el  que    pensa  i  el  que    fa.  La  persona  íntegra  sempre  fa  allò  que  considera correcte per la via correcta.

Amb el servei comunitari es contribueix a què l’alumnat actuï amb coherència amb les seves reflexions i principis.

Honradesa. L’honradesa  és  un  valor    atribuïble  a  les  persones fiables,  és  a  dir,  persones  que  en les  seves  accions  no  hi  ha    engany  o  deslleialtat. L’honradesa  contribueix  a  la construcció d’una societat més justa.

Implicar-se activament en la millora de la societat suposa també el desenvolupament de valors personals. El Servei comunitari permet posar en pràctica les qualitats personals que reverteixen en el bé social.

Concreció del Servei comunitari a l’INS Santiago Sobrequés i Vidal

A partir del curs 2019-2020 s’implementarà el Servei comunitari al nostre centre en el 4t curs d’ESO. El servei comunitari consta de 10 hores de formació en el centre i d’un mínim de 10 hores de servei fora del centre (excepcionalment, també es podrien realitzar en el centre i dins l’horari lectiu).

Quant a les 10 hores de formació en el centre, es realitzaran en el marc de les matèries a les quals vagi lligat el Servei comunitari.

El centre nomenarà dos coordinadors que faran d’enllaç entre l’institut i les entitats amb què es col·laborarà en el marc del Servei.

Aquestes entitats són: el Banc dels Aliments, el Banc de Teixits, la Creu Roja, Càritas i altres entitats i centres educatius de la zona.

Criteris d’avaluació

El Servei comunitari , a efectes d’avaluació, té la consideració de projecte transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria o matèries a la qual estigui vinculada. En el cas de l’INS Santiago Sobrequés, el servei anirà vinculat a les matèries de Religió i de Cultura i Valors ètics, per bé que també constarà a les butlletes de notes com a matèria independent amb la qualificació final de “fet amb aprofitament”, “fet” o “no fet”.

Objectius Indicadors
Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa. Assoliment de la competència social i ciutadana.

Reconeix els principis i valors cívics de les societats democràtiques.

Argumenta les seves opinions i concepcions personals.

Identifica situacions de vulneració dels valors democràtics.

Manifesta una actitud respectuosa i empàtica envers costums, valors, sentiments i formes de vida diferents al propi.

Planteja idees diferents en relació a un tema proposat.

Identifica els seus drets i deures.

Defensa el canvi de costums i creences pròpies per superar situacions d’injustícia..

Actua responsablement en les activitats del servei.

Té un paper actiu en la defensa dels drets de les persones.

Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip. Participa i coopera fent aportacions d’interès.

Contribueix en la planificació de les tasques.

Es compromet amb els objectius del grup i les responsabilitats assignades.

Manifesta creativitat i autonomia en la resolució de les tasques proposades.