Objectius

Grans línies del nostre projecte estratègic

 • Millora del rendiment escolar
 • Atenció diversitat
 • Potenciació de les TAC (gestió/ensenyament)
 • Formació professorat
 • Projecció exterior del centre
 • Millora de la comunicació i la relació amb les famílies
 • Millora de la comunicació i la relació entre el professorat.

Aquestes línies es concreten per a aquest curs en els següents objectius:

Pedagògics

 • Potenciar el debat pedagògic en el si dels equips docents, dirigit, sobretot, a coordinar els processos d’ensenyament-aprenentatge interdisciplinaris.
 • Potenciar el treball dels departaments.
 • Potenciar la coordinació entre ED i departaments.
 • Actualitzar les programacions, adequant-les a un format general a tot el centre. Introduir-les a la intranet.
 • Elaborar per part dels departaments criteris clars d’avaluació, recuperació i millora fent especial referència a l’adquisició de les competències bàsiques (CB) i que tinguin en compte els processos d’avaluació continuada.
 • Mantenir les avaluacions inicials a 1r, 3r, 4t d’ESO i 1r de BAT, i fer-ne un instrument útil per a dissenyar les estratègies de curs.
 • Dissenyar línies de coordinació entre els departaments.
 • Fomentar i incrementar l’ús de les noves tecnologies en el desenvolupament diari de la tasca del professor a l’aula, equipant les aules dels mitjans tècnics necessaris per a aquestes tasques: ordinadors, canons i pissarres digitals.
 • Potenciar l’ús del web del centre (Intranet, Moodle, blocs…) com a instrument d’intercanvi de material i informació entre departaments, professors i alumnes.
 • Organitzar algunes sessions d’assessorament intern sobre les aplicacions d’innovació tecnològica que es desenvolupin en el centre.
 • Realitzar una anàlisi dels resultats de la 1ª i 2ª avaluació, a través de les reunions d’equips docents i de la Comissió Pedagògica, amb la finalitat d’efectuar les millores necessàries per assegurar l’assoliment dels objectius curriculars.
 • Analitzar els resultats de l’avaluació final a ESO i Batxillerat i fer les propostes de millora que es considerin adients.
 • Potenciar el Pla Lector del Centre a través del marc optatiu de l’ESO, des de totes les matèries, del projecte bilateral COMENIUS i fer-lo extensible a tots els àmbits del centre.
 • Redactar i aprovar el pla TAC del centre.
 • Concretar el pla de convivència del centre en les NOFC.
 • Potenciar el coneixement i l’ús de les llengües estrangeres, especialment l’anglès i el francès amb la consolidació del Batxibac i la realització d’intercanvis i projectes internacionals.
 • Millorar el tractament de la diversitat:
  • Continuar la implantació i seguiment del Projecte Singular del nostre centre.
  • Potenciar des dels Equips Docents l’elaboració i aplicació de Plans individualitzats per a aquells alumnes amb dificultats en el procés d’ensenyament-aprenentatge, amb la implicació dels diferents departaments.
  • Registrar a SAGA les mesures de suport, reforç, adaptacions, plans individualitzats, etc aplicats als alumnes del centre que ho requereixin
  • Valorar el tractament del a diversitat en el sí de les reunions de coordinació i de la Comissió Pedagògica.

Convivencials

 • Donar a conèixer a tots els alumnes les normes de convivència i fer un seguiment del seu compliment.
 • Treballar durant el primer trimestre en les sessions de tutoria la carta de compromís que es lliura a les famílies.
 • Continuar amb la millora de l’Entorn Escolar (dintre del Programa d’escoles verdes i escoles associades a la UNESCO). En aquest marc, s’inclouran intervencions encaminades a millorar la neteja i cura tant de les aules i el mobiliari.
 • Seguir potenciant l’anotació diària de les incidències a la intranet, la qual cosa facilita la comunicació amb les famílies a través del web específic, el correu electrònic, i l’enviament de SMS, si cal. A més, cal prendre consciència de la importància del control d’assistència d’alumnes.
 • Fomentar la implicació de l’alumnat i les seves famílies en el treball escolar diari.
 • Potenciar el treball d’educació moral i mediació com mesures encaminades a la resolució de conflictes.

Professorat

 • Fomentar la formació permanent del professorat en el propi centre.
  • Obrir espais de reflexió i intercanvi d’experiències pedagògiques sobre la nostra tasca.
  • Realitzar sessions de formació interna.
 • Utilitzar de forma sistemàtica i generalitzada la intranet del centre amb totes les seves potencialitats per millorar la comunicació i el traspàs d’informació entre els membres de la comunitat educativa.
  • Informació contínua a les famílies .
   • de les incidències que es produeixen amb l’alumnat
   • de les activitats avaluables que realitza l’alumnat
   • de les notes trimestrals i finals
  • Informació entre el professorat:
   • Comunicacions de desperfectes
   • Reserva d’aules
   • Convocatòries i actes de reunions.
   • Comunicacions amb els tutors d’incidències fora de classe

Documentació del centre

Actualitzar i fer accessible en format digital als membres de la comunitat educativa que correspongui en cada cas:

Difusió i comunicació

 • Usar la pantalla del vestíbul i el monitor de la Sala de Professors per fer difusió de les activitats del centre (lectives i complementàries)
 • Donar publicitat dels fets rellevants del centre als mitjans de comunicació
 • Millorar els continguts i la immediatesa de la nostra pàgina web.
 • Promoure les relacions:
  • Amb les institucions
   • Continuar la col·laboració amb l’Ajuntament en les diferents activitats complementàries i extraescolars.
   • Potenciar la coordinació pedagògica i metodològica i el traspàs d’informació amb els CEIP d’adscripció de l’Institut.
   • Incrementar les relacions institucionals amb la resta de centres adscrits al programa d’escoles associades a la UNESCO.
   • Incrementar les relacions amb la Universitat
  • Amb les famílies
   • Facilitar la relació amb les famílies mitjançant les reunions de principi de curs amb l’Equip Directiu i els tutors.
   • Promoure la consulta de la pàgina web d’incidències.
   • Actualitzar la intranet amb l’adreça de correu electrònic de tots els pares.
   • Utilitzar en les convocatòries de reunions el correu electrònic com a recurs de comunicació ràpid amb les famílies: trobades de tutoria, reunions d’orientació, reunions prèvies als intercanvis, viatges, treballs de síntesi…
   • Donar a conèixer a les famílies a través del nostre web el funcionament del nostre centre: horaris de tutories, normes de convivència, actuacions d’atenció a la diversitat, etc.
  • Amb els alumnes
   • Incentivar l’ús de les plataformes digitals (Moodle, blocs, …) i el correu electrònic com a mitjans de comunicació ràpids i eficaços entre professors i alumnes.
   • Donar accés als alumnes a determinats espais de la Intranet.
   • Elaborar un document d’ acollida dels alumnes nous amb la informació bàsica del centre.
  • Amb els professors
   • Elaborar un document d’ acollida dels professors nous i substituts amb la informació bàsica del centre.