L’Institut Santiago Sobrequés i Vidal, amb més de trenta anys d’història, està situat a la zona de l’eixample de Girona, a Pla de Palau. El centre compta amb uns 750 alumnes, distribuïts en 3 línies d’ESO i 6 de batxillerat, amb un Claustre de més de 60 professors i té com a objectiu educatiu primordial la formació integral dels alumnes, essent el primer centre educatiu de les comarques gironines associat a la UNESCO. 

El nostre institut pretén fer del plurilingüisme un dels seus eixos vertebradors. D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, ens plantegem la necessitat de desenvolupar la competència comunicativa global dels alumnes, sigui quina sigui la llengua que s’utilitzi. 

Les llengües no viuen en compartiments mentals estancs sinó que creixen i es desenvolupen en la mesura que s’interrelacionen i interactuen. És per això que l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal, pretén formar ciutadans capaços de desenvolupar-se amb plenitud en un món canviant, ple de reptes lingüístics i culturals. No persegueix només l’assoliment d’uns nivells i competències en unes llengües determinades, sinó que alhora pretén que l’alumnat pugui aconseguir, a partir de l’ús reflexiu de la llengua, el coneixement profund dels mecanismes lingüístics que han de facilitar l’aprenentatge de les llengües, necessàri al llarg de la seva trajectòria acadèmica, professional i vital. 

Per aconseguir aquest objectiu comunicatiu, partim essencialment del català com a llengua pròpia i transmissora de cultura i tradició de la nostra terra. A partir del coneixement profund del català i del castellà, es treballa per millorar l’aprenentatge de l’anglès i el francès, així com la intercomprensió entre totes les llengües romàniques oferint també l’estudi de les llengües clàssiques, Llatí i Grec. 

1. Anàlisi del context 

S’han obtingut dades a partir del buidatge de les enquestes realitzades entre l’alumnat, el professorat i el personal no docent. 

Alumnat 

a) Utilització de la llengua catalana a l’institut: 

 • Un 56% d’alumnes utilitzen sempre el català amb els companys dins de l’aula. 
 • Un 43% l’utilitzen sempre amb els companys fora de l’aula, al pati, al passadís… 
 • Un 67% l’empren sempre amb els professors dins de l’aula.
 • Un 75% l’usen amb el professorat fora de l’aula. 
 • Un 73% l’utilitzen sempre al bar de l’institut. 
 • Un 85% el fan servir a la consergeria i un 86% a la secretaria. 

b) Utilització de la llengua catalana fora de l’institut: 

 • Un 62% manifesta que inicia una conversa en català amb un desconegut sempre o gairebé sempre. 
 • Un 67% que l’utilitza sempre o gairebé sempre quan va a comprar o demana una beguda en un bar. 
 • Un 40% manifesta que si sap que l’interlocutor l’entén però no parla català, manté la conversa en aquesta llengua. 
 • Els índexs baixen, però, en el camp de la cultura i dels mitjans de comunicació: 
 • Un 27% escull sempre o gairebé sempre programes de TV en català. 
 • Un 32% escull sempre o gairebé sempre un diari o revista en català. 
 • Un 37% tria sempre o gairebé sempre una lectura en català. 
 • Un 23% tria sempre o gairebé sempre la versió catalana d’una mateixa pel·lícula. 

c) Llengua o llengües familiars: 

 • Un 64% dels alumnes tenen el català com a llengua familiar o bé el català i el castellà o el català i una altra llengua. 

Professorat 

a) Utilització del català en la tasca docent 

 • Un 83% manifesta que utilitza el català sempre o gairebé sempre en les seves explicacions orals i escrites a l’aula. 
 • Un 79% que l’utilitza sempre o gairebé sempre en els materials editats, un 90% en les programacions i memòries, un 81% en els exercicis i deures i un 83% en els exàmens. 

b) Utilització del català com a llengua de comunicació 

 • Un 100% manifesta que utilitza el català sempre o gairebé sempre en la comunicació oral fora de l’aula, amb els alumnes i un 83% l’utilitza amb l’alumnat nouvingut i minories ètniques. 
 • Un 98% que l’utilitza sempre o gairebé sempre en la comunicació amb els altres professors i un 98% que el fa servir sempre o gairebé sempre amb el personal no docent. 

Personal no docent 

Al nostre centre hi ha dos conserges i dues administratives. El 100% d’aquest personal no docent assegura que sempre o gairebé sempre, tant en l’atenció oral com en l’escrita utilitzen el català com a eina d’expressió i comunicació. 

2. Oferta de llengües estrangeres 

Al centre s’ofereixen com a llengües estrangeres l’anglès i el francés; ambdues es poden cursar com a primera i com a segona llengua estrangera en tota l’etapa de l’ESO. 

Pel que fa als estudis postobligatoris, el centre ofereix com a llengües estrangeres l’anglès i el francès i, en funció de la demanda, s’ofereixen les dues com a segona llengua. 

A més, el centre ofereix la possibilitat de cursar el batxillerat francès (baccalauréat) en els dos cursos de batxillerat. 

3. Objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües 

Dins de l’objectiu general 1 (Millora dels resultats educatius), el punt 1.3. és el següent: assolir un alt nivell de competència en llengües anglesa i francesa”. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, es desenvolupen els apartats següents: 

 • Potenciació de les llengües estrangeres. 
 • Oferiment per a tots els alumnes possibles d’una segona llengua estrangera. 
 • Realització d’assignatures en llengües anglesa i francesa. 
 • Participació en projectes i intercanvis internacionals. 

4. Criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües 

 • Impartició, a l’ESO, d’activitats de ciències naturals en francès i d’activitats de tecnologia en anglès. 
 • Disseny i implementació d’un Pla de Lectura de Centre, reforç del paper de la biblioteca escolar i establiment d’una hora diària de lectura. 
 • Utilització de les TIC en l’aprenentatge de les llengües. 
 • Incorporació d’exposicions orals en la programació de les matèries. 
 • Establiment d’una reunió periòdica de caràcter pedagògic per treballar les competències lingüístiques. 

5. Recursos i accions complementaris 

5.1. Els recursos complementaris: 

 • Aula d’acollida 
 • Auxiliar de conversa 
 • SIEI amb cura especial per a l’assoliment de la competència lingüística 
 • Suport lingüístic i social 

5.2. Les accions complementàries: 

 • Pla educatiu d’entorn 
 • Projecte ERASMUS+ 
 • Participació activa a la plataforma e-TWINNING 
 • Mobilitats i intercanvis amb altres centres 
 • Participació en xarxes de cooperació educativa 

6. La comunicació interna i la relació amb l’entorn 

 • Establiment d’un protocol de comunicació per a les reunions de pares i mares 
 • Aprofitament del professorat visitant de llengües d’origen com a mediador amb les famílies d’alumnes nouvinguts 
 • Criteris de continuïtat i coherència amb les activitats escolars. 
 • Aprofitament dels viatges acadèmics per practicar llengües estrangeres.