Coordinació Informàtica

Equipaments informàtics

El centre disposa de:

 • 30 PC’s a l’Aula Informàtica.
 • 11 PC’s i 3 portàtils a l’Aula d’Imatge.
 • 14 portàtils Aula TIC2.
 • 2 Carros de portàtils amb 25 netbooks.
 • 4 PC’s a l’Aula d’Idiomes.
 • 5 PC’s a l’Aula de Dibuix.
 • 5 PC’s a la Biblioteca.
 • Projectors o PDI’s a totes les aules.
 • 60 ordinadors portàtils per al professorat.
 • 6 ordinadors a la sala de professors.

Normes ús a les aules d’informàtica

 • L’ocupació de les aules d’informàtica es distribuirà a principi de curs.
 • El professorat podrà fer ús de les aules d’informàtica quan es trobin disponibles, sempre prèvia reserva a la intranet.
 • El professor serà el responsable del bon ús dels dispositius informàtics.
 • En finalitzar la classe, l’aula haurà de quedar completament ordenada, amb els ordinadors i pantalles apagats.
 • Queda totalment prohibit tocar el cablejat que acompanya a cada ordinador.
 • No és recomanable l’intercanvi dels ratolins entre ordinadors.
 • En cas que es detecti algun aparell que no funcioni, s’apagarà i s’informarà al Coordinador Informàtic.
 • Es recomana l’ús de la Intranet per comunicar les incidències informàtiques a les aules.

Tasques del coordinador informàtic

 • El coordinador informàtic disposarà d’unes hores específiques dins del seu horari, per a feines exclusives del càrrec.
 • Responsable de l’inventari i vetllarà pel bon funcionament de tots els dispositius electrònics del centre.
 • Responsable del funcionament del Moodle del centre: crear cursos, usuaris…
 • Coordinació amb el Departament per al bon funcionament de les xarxes, projectors,PDI’s, i elements electrònics en general.
 • Instal·lació de programari. Es recomana al professorat comunicar les necessitats de programari amb una setmana d’antelació.
 • Coordinació del Projecte TAC conjuntament amb Direcció.