Secretaria. Preinscripció i matrícula

MATRÍCULA 2020-2021

 

 

 

Llistat d’admesos al PTT d’Arenys de Mar

 

 

Cal formalitzar la matrícula del 8 al 14 de juliol través d’un correu electrònic a la bústia oficial de l’Institut (a8035155@xtec.cat), en el qual s’adjunti la documentació. El centre respondrà el missatge per confirmar la formalització de la matrícula.

Documentació de l’alumnat que ha cursat 4t d’ESO a Els Tres Turons:
 • Una fotografia de l’estudiant tipus carnet
Documentació de l’alumnat procedent d’altres centres:
 • Una fotografia de l’estudiant tipus carnet
 • Targeta Sanitària Individual
 • Document d’autoritzacions respost i signat
 • Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació.

Com a molt tard el dia 16 de juliol cal haver respost el formulari de tria de matèries (que s’ha enviat a les famílies del centre i que activem a continuació). Si es necessita assessorament individual (l’estudiant sol/a o amb acompanyament familiar), cal demanar cita prèvia amb la coordinadora de batxillerat per al dia 13 o 14 de juliol al telèfon del centre (937959603).

Restem a l’espera de com es resoldrà el tema de les sortides i de material de cara al curs 2020-2021 per part del Departament d’Educació; per aquest motiu, tal com es va acordar al Consell Escolar, de moment no es cobra la quota corresponent. L’AFA gestionarà els armariets.

Si és necessària la gestió presencial cal demanar cita prèvia al telèfon 937959603. Caldrà seguir les mesures de seguretat:

 • portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar,
 • portar mascareta i guants,
 • entrar al centre preferiblement una sola persona,
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

 

Cal formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol través d’un correu electrònic a la bústia oficial de l’Institut (a8035155@xtec.cat), en el qual s’adjunti la documentació necessària:

 • Una fotografia de l’estudiant tipus carnet
 • Targeta Sanitària Individual
 • Document d’autoritzacions respost i signat
 • El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  – Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
  – Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideix amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

El centre respondrà el missatge per confirmar la formalització de la matrícula.

Restem a l’espera de com es resoldrà el tema de les sortides i de material de cara al curs 2020-2021 per part del Departament d’Educació; per aquest motiu, tal com es va acordar al Consell Escolar, de moment no es cobra la quota corresponent. L’AFA gestionarà els armariets.

Si és necessària la gestió presencial cal demanar cita prèvia al telèfon 937959603. Caldrà seguir les mesures de seguretat:

 • portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar,
 • portar mascareta i guants,
 • entrar al centre preferiblement una sola persona,
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 


Aquí trobaràs:

ESO:

 • Preinscripció ESO (del 13 al 22 de maig de 2020). NOMÉS PER A ALUMNAT NOU AL CENTRE
 • Barem d’admissions
 • Matrícula per a alumnes nous (del 13 al 17 de juliol)

Batxillerat:

 • Preinscripció  (del 27 de maig al 3 de juny). NOMÉS PER A ALUMNAT NOU AL CENTRE. EL QUE HI CONTINUA NOMÉS HA DE FER LA MATRÍCULA
 • Barem d’admissions
 • Matrícula ordinària (del 8 al 14 de juliol)
 • Matrícula extraordinària (del 7 al 10 de setmbre)

CFGM

 • Preinscripció  (del 2 al 8 de juny de 2020). S’HA DE FER PREINSCRIPCIÓ A 1R ENCARA QUE ES CONTINUÏ AL MATEIX CENTRE EDUCATIU.
 • Barem d’admissions
 • Matrícula (de l’1 al 7 de setembre)

PTT

 • Preinscripció  (del 25 de maig al 5 de juny)
 • Barem d’admissions

Fulletons informatius ESO, batxillerat i CFGM d’Els Tres Turons i PTT d’Arenys de Mar

Horari de secretaria en període de no confinament

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-2021

Barem provisional de places

Consulta aquí el Barem provisional.

Consulta aquí el barem definitiu (9 de juny)

Consulta la llista ordenada definitiva (11 de juny)

Oferta de places vacants

Consulta l’oferta de places de l’Institut Els Tres Turons

Calendari de preinscripció
Difusió de l’oferta 8 de maig de 2020
Presentació de sol·licituds amb suport informàtic del 13 al 22 de maig de 2020
Presentació de sol·licituds amb cita prèvia (consulteu informacions a sota del calendari) del 19 al 22 de maig de 2020
Presentació de la documentació fins al 25 de maig de 2020
Publicació de la llista amb el barem provisional 29 de maig de 2020
Presentació de reclamacions al barem provisional del 2 al 5 de juny de 2020
Llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 9 de juny de 2020
Sorteig del número de desempat 9 de juny a les 11 hores
Llista ordenada definitiva 11 de juny de 2020
Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici) del 26 al  29 de juny de 2020
Oferta final de places escolars  6 de juliol de 2020
Llistes d’admesos i llista d’espera 7 de juliol de 2020
Matrícula  1r d’ESO del 13 al 17 de juliol de 2020

Sobre la presentació de la sol·licitud de preinscripció

Sol·licitud telemàtica

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, cal utilitzar manera general la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Trobareu el formulari de sol·licitud en aquest enllaç. L’aplicació genera un resguard. Cal enviar el resguard de la sol·licitud i  la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça del centre demanat en primera opció. En el cas d’Els Tres Turons és a8035155@xtec.catPodeu consultar la documentació necessària a l’enllaç que trobareu a sota: Documentació i criteris de prioritat. No cal presentar cap paper imprès ni fotocopiat de la sol·licitud ni de la documentació. 

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarà aquest missatge justificant la recepció de la sol·licitud perquè la persona sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Per més informació podeu consultar la pàgina Estudiar a Catalunya: informació general, consulta a centres educatius, documentació i criteris de prioritat, consulta de resultats, centres amb estudis integrats de dansa i música, calendari, adscripció a centres educatius, sol·licitud de preinscripció, matrícula, estadística de la preinscripció de cursos anteriors.

Si no es pot fer la sol·licitud telemàtica

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, el centre organitzarà la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Per demanar hora cal enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic a8035155@xtec.cat o trucar al telèfon 617410769 (preferiblement de 9 h a 13.30 h) a partir del dia 13 de maig. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.

L’horari d’atenció al públic serà entre les 9 h i les 13.30 h del dia 19 al dia 22 de maig.

En el cas de fer la sol·licitud de preinscripció amb cita prèvia al centre educatiu, és molt important seguir aquestes directrius:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • S’ha de portar la documentació preferiblement escanejada o fotocopiada. Si alguna família té dificultats per fer-ho, ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar. Podeu consultar la documentació necessària al document que trobareu a sota: Documentació i criteris de prioritat.
 • S’ha de portar la sol·licitud emplenada des de casa, si pot ser. Per si s’ha d’emplenar algun document, convé que es porti un bolígraf. Cliqueu aquí per descarregar el Document de sol·licitud.
 • Es recomana portar mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Temporalment només es pot accedir a l’institut pel carrer Vall de Maig. El passatge està tancat i per tant no hi ha accés des del carrer Fons de les Creus (pavelló).

Documents de consulta

Consulta Informació del centre

Consulta Documentació i criteris de prioritat. Maig 2020

Consulta Criteris de puntuació. Maig 2020

Consulta Oferta de places. Maig 2020

Consulta Presentació curs 2020-2021 per a famílies de 6è

 

PREINSCRIPCIÓ ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 2020-2021

Calendari
BATXILLERAT CFGM CFGS
Presentació sol·licitud en suport informàtic del 27 de maig al 3 de juny del 2 al 8 de juny
Lliurament de documentació fins al 4 de juny fins al 9 de juny
Matriculació ordinària 8 al 14 de juliol de l’1 al 7 de setembre
Matriculació extraordinària (alumnes 1r de batxillerat pendents de setembre) 7 al 10 de setembre

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2020-2021

Consulta el barem provisional d’admissions

Consulta el barem definitiu

Sobre la presentació de la sol·licitud de preinscripció

SI ES CONTINUA AL MATEIX CENTRE EDUCATIU NO CAL FER LA PREINSCRIPCIÓ, NOMÉS CALDRÀ FER LA MATRÍCULA

Del 27 de maig al 3 de juny de 2020

Sol·licitud telemàtica

Per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en suport informàtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada,
mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud
per a què el sol·licitant en tingui constància.

Així mateix, aquells alumnes que hagin fet sol·licitud electrònica però que hagin d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho poden fer enviament un correu
electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant la documentació escanejada o fotografiada. En aquest casos el centre també ha de
contestar aquest correu justificant la recepció de la documentació.

El període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Enllaç al formulari de sol·licitud.

L’adreça electrònica de l’Institut Els Tres Turons és a8035155@xtec.cat. 

El centre respondrà amb un missatge de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció o de la recepció de la documentació.

A cada sol·licitud se li assigna de manera obligatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del sorteig públic del número de desempat.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l’ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d’aquests criteris s’ha d’acreditar amb la documentació especificada.

El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.) En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Si no es pot fer la sol·licitud telemàtica

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, caldrà presentar el resguard de sol·licitud i/o la documentació demanant una cita prèvia per a l’accés al centre. Per demanar hora cal enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic a8035155@xtec.cat o trucar al telèfon 617410769 (preferiblement en horari de ) a partir del dia 27 de maig.

Els dies establerts per a la cita prèvia són el 28 i 29 de maig.

És molt important seguir aquestes directrius:

 • al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • s’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar;
 • es recomana portar mascareta i guants i bolígraf;
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden
  autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Consulta Oferta de places

Consulta Criteris de puntuació

Més informació a Estudiar a Catalunya

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ CFGM 2020-2021

S’HA DE FER PREINSCRIPCIÓ AL 1R CURS ENCARA QUE ES CONTINUÏ AL MATEIX CENTRE EDUCATIU

Del 2 al 8 de juny de 2020

Les persones que han estat escolaritzades a Catalunya des del curs 2015/16 i que disposen d’un sistema d’identificació digital, poden utilitzar la sol·licitud electrònica, que facilita la recuperació de les dades de l’alumna o alumne que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya. En aquest cas, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació.

Només en el cas que el criteri de prioritat no es pugui validar electrònicament, caldrà enviar la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, junt amb el resguard de la sol·licitud, per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció i en el termini establert.

En el cas que no sigui possible emprar la sol·licitud electrònica, es podrà utilitzar la sol·licitud en suport informàtic i caldrà fer arribar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc, en el termini establert, mitjançant un correu electrònic a la bústia oficial del centre. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’ha d’enviar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne, així com la documentació acreditativa del criteri de prioritat, escanejada o fotografiada per les dues cares.

En el cas de la sol·licitud en suport informàtic, no es considera presentada la sol·licitud fins que no s’ha enviat el correu electrònic amb la documentació.

L’adreça electrònica de l’Institut Els Tres Turons és a8035155@xtec.cat.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d’organitzar l’atenció al ciutadà per a la presentació de la sol·licitud assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Per demanar hora cal enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic a8035155@xtec.cat o trucar al telèfon 617410769. Els dies establerts per a la cita prèvia són el 4 i el 5 de juny.

Consulta la Documentació necessària

Consulta l’oferta de places

Més informació a Estudiar a Catalunya

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ PTT ARENYS DE MAR

Consulta la llista provisional de sol·licituds

Consulta el llistat definitiu de sol·licituds

Del 25 de maig al 5 de juny de 2020

Si has acabat l’ESO sense graduar pots continuar la formació accedint a un PFI. A Arenys, fem les especialitats de:

 • Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lacions de Mobles
 • Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic

Si una d’aquestes és la teva opció, has de presentar la preinscripció al PTT d’Arenys de Mar

Documentació que us caldrà presentar:

Cal formalitzar, de manera general, la sol·licitud de preinscripció mitjançant correu electrònic. El model de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició en el web del Departament per poder-lo descarregar, omplir i guardar.

Durant el període de presentació de sol·licituds, cal enviar la sol·licitud emplenada i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l’adreça oficial de correu electrònic del centre demanat en primera opció. L’adreça dels PTT d’Arenys de Mar és pttarenysdemar@xtec.cat.

El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció i comunica el número assignat a la sol·licitud presentada, que serveix per ordenar-les en cas d’empat.

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, la documentació escanejada o fotografiada per les dues cares següent:

 • El DNI, NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. De manera extraordinària, i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.
 • Per acreditar la condició de discapacitat, cal enviar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

Per a més informació PTT Arenys de Mar: ? pttarenysdemar@xtec.cat  ☎️  93 795 95 02 

Si no es pot fer la preinscripció telemàtica es pot demanar de fer-la presencial; cal enviar un missatge o telefonar per demanar hora. Els dies establerts per a la cita prèvia són el 4 i el 5 de juny.

Podeu trobar informació general a la pàgina web Estudiar a Catalunya

 

 

FULLETONS INFORMATIUS

(ESO, batxillerat, CFGM Gestió Administrativa i CFGM Manteniment d’Embarcacions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIS HABITUALS DE SECRETARIA (sense confinament):

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 8h a 14h.

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 13h.

 

Documents diversos que podeu descarregar:

Normativa referent als mòbils

Reclamació de notes