Secretaria

 • Horari: de dilluns a divendres de 8h a 14h.
 • Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 13h.
En aquesta secció trobareu informació i documents sobre:
 • Preinscripció Batxillerat i CFGM:

Podeu veure les presentacions explicatives generals de batxillerat i de cicles a la pàgina d’ESO

Oferta de places de batxillerat

Oferta de places de CFGM de Gestió Administrativa

 • Preinscripció ESO 2019-2020
Difusió de l’oferta 27 de març
Presentació de sol·licituds del 29 de març al 9 d’abril
Presentació documentació fins al 10 d’abril
Llista amb la puntuació provisional 26 d’abril
Reclamacions del 29 d’abril al 3 de maig
Llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 8 de maig
Llista ordenada desprès del sorteig 14 de maig
Llistes d ’admesos 12 de juny
Matrícula  1r d’ESO del 20 al 26 de juny
Matrícula  2n, 3r i 4t d’ESO del 27 de juny a 3 de juliol

Només es pot presentar una sol·licitud però s’hi poden indicar fins a 10 peticions. La sol·licitud està disponible als centres i també  a internet:

(http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1)

Si  s’envia telemàticament, s’ha d’imprimir  i presentar-la al centre amb la resta de documents dins el termini.

 • La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
 • En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l’ identificador de l’alumne/a.
 • És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció
 • També cal marcar en la sol·licitud el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció

La sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, amb la següent DOCUMENTACIÓ:

·         Original i fotocòpia del DNI de/la sol·licitant ( pare, mare, tutor/a) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o passaport. Estrangers comunitaris, document d’identitat del seu país

·         Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té (el DNI és obligatori per als majors de 14 anys)

·         Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

·         Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

·         Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis rebudes o certificat mèdic oficial justificatiu.

(Aquestes fotocòpies s’han de fer totes juntes en un mateix full)

 Només si s’al·leguen criteris de puntuació, documentació acreditativa (original i fotocòpia):

 • Quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el DNI, certificat de convivència.
 • Si el que es considera és el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral
 • Acreditació de ser beneficiari/ària de la renda garantida de ciutadania.
 • Títol de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Certificat o targeta acreditativa de la discapacitat (igual o superior 33%). Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total  de gran invalidesa.

Informació del centre (preinscripció 2019-2020)

Criteris de puntuació 2019-2020

Oferta de places 2019-2020

Carta de compromís de les famílies

Autorització de drets d’imatge (menors d’edat)

Autorització de drets d’imatge (majors d’edat)

Normativa referent als mòbils

Autorització de sortides d’un dia fora del centre

Reclamació de notes

Sol·licitud

 

 • Beques i ajuts
 • Tràmits (sol·licitud de certificats, títols…)