Secretaria

La secretaria es troba a la primera planta de l’edifici.

En els centres d’ensenyament secundari, la secreraria gestiona tota la documentació administrativa del centre:

  • Preinscripció i matrícula.
  • Tràmits (sol·licitud de certificats…).
  • Autoritzacions (sortides, ús de serveis digitals, etc.).
  • Proves d’accés a la universitat, proves d’accés a cicles formatius, etc.
  • Butlletins de notes i titulacions.
  • Beques i ajuts, etc.