Serveis

Préstec

La biblioteca ofereix un servei de préstec de tots els llibres: de dilluns a divendres, a l’hora del pati; i dilluns, dimarts i dijous, de 15.30 a 17.30. El termini per a tornar els llibres és de quinze dies prorrogables.

Desiderates

Atén les peticions d’adquisició de llibres nous per part dels usuaris. Només cal omplir aquest qüestionari.

Informació

Dóna informació als usuaris (alumnat, professorat, pares i mares) sobre l’horari, els recursos i els serveis de la biblioteca i de les biblioteques de l’entorn.

Notícies

Difon i publica notícies sobre les activitats de la biblioteca (i de les biblioteques de l’entorn).

Novetats

Informa periòdicament de les novetats del seu fons (i de les biblioteques de l’entorn) mitjançant un expositor de novetats i tríptics informatius.

Formació d’usuaris

Organitza sessions de formació d’usuaris de la biblioteca.

Disponibilitat

Ofereix servei a la comunitat docent fora de l’horari lectiu dilluns, dimarts i dijous de 15.30 a 17.30 h.

Suport al professorat

Atén les peticions fetes pels departaments dels centres.

Suport a la recerca

Assessora l’alumnat que ha de preparar treballs de classe, crèdits de síntesi i treballs de recerca.

Suport a les famílies

Fora de l’horari lectiu poden disposar de l’espai, el fons i l’assessorament les famílies de l’alumnat. També ofereix servei de préstec.

* Descarregueu-vos les normes de funcionament i de convivència de la biblioteca.