Impuls de la lectura

El nostre institut participa en el projecte L’Impuls de la lectura promogut pel Departament d’Ensenyament i compta amb les eines d’actuació següents:

Biblioteca escolar

El nostre institut ha participat des del seu inici en el projecte Biblioteca escolar puntedu, amb una durada de tres anys.

Compta amb l’equipament d’una biblioteca de més de 5.000 llibres, catàleg en línia, un web divulgatiu diversos blocs de de dinamització de la lectura i la creació literària, etc. + info

Lectura autònoma

El nostre institut va iniciar el curs 2014-2015 la implantació d’una franja horària de 1/2 hora dos dies a la setmana dedicades a la lectura autònoma.

El curs 2015-2016 es van incrementar de dos a tres i des del curs 2016-2017 són cinc els dies que l’alumnat d’ESO dedica 1/2 hora diària a la lectura autònoma. +info

Formació ILEC

El nostre institut ha acomplert una formació del professorat de tres anys de durada (2015-2018) amb dos cursos obligatoris cada any (els dos primers adreçat a tots els membres del claustre i el tercer al professorat de ciències socials i naturals) i un altre per a l’equip impulsor del centre. +info

Per més informació consulteu les webs següents: