Batxillerat

Els estudis de batxillerat s’inicien una cop superada l’ESO o un cicle formatiu de grau mitjà i tenen una durada de dos cursos acadèmics.

Horari

de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

Matèries comunes

L’alumnat cursa una part de matèries comunes, independentment de la modalitat de batxilllerat que tria. Aquestes matèries comunes són:

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Ciències per al món contemporani (Cultura científica)
Filosofia i Ciutadania
Història de la filosofia
Història
Educació física
Tutoria
Religió (voluntària)

Matèries de modalitat i optatives

Resum de matèries de modalitat i optatives 2021-2022 (Institut Cristòfol Despuig)

Lectures prescripitives

Lectures de batxillerat 2019-2023 (XTEC)

 

Més informacióXTEC Currículum i orientació Batxillerat.