Avaluació de les competències transversals

El curs passat vam fer una valoració positiva sobre el procés d’avaluar les competències transversals en confinament per part de l’alumnat, famílies i professorat. És per això que enguany hem implementat el procés d’avaluació de les competències transversals al 3r trimestre.

Els objectius són:

  • Fer conscient a l’alumnat de quins són els elements de les competències transversals (Aprendre a Aprendre / Autonomia i Iniciativa personal / Competència Digital).
  • Compartir amb les famílies l’avaluació de les competències transversals. 

 

Així doncs el procés l’hem dividit (com en l’avaluació triangulada) en tres fases:

  1. Autoavaluació de l’alumnat.
  2. Coavaluació de les famílies i equips educatius de professorat.
  3. Tancament del procés d’avaluació transversal en l’entrevista de tutoria personal i famílies del 3r trimestre.

Una manera de centrar la mirada de l’alumne/a en aspectes com: actitud positiva davant l’aprenentatge, consciència de les pròpies possibilitats, creació de plans possibles i realistes, constància, millora a partir de feedback o retroaccions, autocrítica, control emocional, creació de nous projectes, dominar el processament de textos, edició de vídeos i àudios, gestió de la pròpia identitat digital, ús de les eines digitals, etc…