Estratègia Digital de Centre

La competència digital és fonamental per assolir la resta de competències educatives, tant a l’ESO com als nivells educatius no obligatoris.

Segons la pàgina web del departament sobre Estratègia digital de centre, l’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació que fan possible que els docents, l’alumnat i el centre assoleixin la competència digital. L’EDC comprèn àmbits  organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits:

 • Assoliment de la competència digital
 • Planificació estratègica i organització
 • Metodologies didàctiques i innovació
 • Inclusió digital i de gènere
 • Seguretat i protecció de dades

GRADACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL

Hi ha una graella model que utilitzarem, modificada i adaptada al nostre context, per incorporar la competència digital de l’alumnat a les programacions per nivells. Aquest model es troba a la pàgina de suport de l’EDC:

Aquesta graella conté 11 apartats:

 1. DISPOSITIUS I PENSAMENT COMPUTACIONAL
 2. OFIMÀTICA
 3. EDICIÓ IMATGE, SO I VÍDEO
 4. CERCA
 5. CREACIÓ DE CONEIXEMENT
 6. EPA (Entorn Personal d’Aprenentatge)
 7. XARXES SOCIALS
 8. TREBALL COL·LABORATIU
 9. CIUTADANIA
 10. SALUT
 11. ÈTICA I SEGURETAT

Sobre les orientacions per a l’avaluació de la CDA a l’ESO tenim aquest document i aquest vídeo:

Espai de suport a l’EDC: https://projectes.xtec.cat/edc-suport/