Projecte educatiu

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el nostre Projecte Educatiu incorpora el caràcter propi del centre i conté, entre d’altres, els elements següents:

  • Marc sociocultural
  • Criteris d’ordenació pedagògica
  • Prioritats i plantejaments educatius
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa
  • Normes de funcionament i convivència
  • Procediments d’inclusió, guiatge i acollida
  • Concreció i desenvolupament del currículum
  • Indicadors de progrés
  • Projecte lingüístic
  • Plans de millora i innovació (PIM, Lectura, TAC, Audiovisual…)

Podeu llegir el document del PEC clicant a l’enllaç següent:

PEC 2015-16 INS Roquetes

En aquesta secció també s’inclou informació sobre les unitats i serveis especialitzats del centre (USEE, Aula d’Acollida, Aula Oberta, PIM…) així com la resta de documents que també formen part del Projecte educatiu, com ara el Projecte de Convivència, el PAT (Pla d’Acció Tutorial), el Pla de Lectura, el Pla TAC, el Pla d’Acollida d’alumnat nouvingut o el Pla Audiovisual.

Aquí també farem referència puntual a altres projectes i activitats que es duen a terme a l’institut. Alguns exemples: Educació per a la salut, Escola verda, Programa Erasmus+, Servei Comunitari, revista LO BASQUET…