Servei d’assessorament i reconeixement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC

 

 

 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/

El servei d’assessorament és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Aquest servei conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament., requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Carta de compromís de qualitat (Descarregar des d’aquí Carta Compromís 2020-21)

Preu i pagament del Servei: 60€

Bonificacions :

50 % a les famílies nombroses i monoparentals.
Exempció: famílies nombroses especials, minusvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, i víctimes d’actes terroristes (cònjuges i fills).

Criteris d’admissió:

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Documentació:

 • Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional escollida. Sol·licitud assessorament
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Informació de l’oferta i calendari: Calendari AiR_Roquetes_2020_21

 

SERVEIS D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC

 

 

 

 

 

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada. L’informe d’assessorament, és un requisit previ per a la inscripció en el procediment

Destinataris

S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Carta de compromís de qualitat (Descarregar des d’aquí Carta Compromís 2020-21)

Preu del Servei: 

– Per crèdit dels títols LOGSE:  40,00 €
– Per unitat formativa dels títols LOE:  18,00 €

Bonificacions :

50 % a les famílies nombroses i monoparentals.
Exempció: famílies nombroses especials, minusvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, i víctimes d’actes terroristes (cònjuges i fills).

Criteris d’admissió:

Si el nombre de sol•licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

 1. Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
 2. El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

Documentació:

 • Full de sol·licitud amb les dades personals i el cicle formatiu escollit. Sol·licitud reconeixement
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 • Informe d’assessorament

Informació de l’oferta i calendari. Calendari AiR_Roquetes_2020_21