Inscripció PFI

PREINSCRIPCIÓ PFI “Auxiliar en serveis administratius”  Curs 2020-2021

Donada l’actual situació d’estat d’alarma i les restriccions per la pandèmia de la COVID-19, el procés de preinscripció serà fonamentalment telemàtic. Només de manera excepcional, s’atendrà la presentació de sol·licitud presencial mitjançant la petició de cita prèvia.

Calendari preinscripció i matriculació 
DATA PROCEDIMENT PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
20 de maig Publicació de l’oferta inicial
25 de maig al 5 de juny Presentació de sol·licituds (ambdós inclosos)
25 de maig al 12 de juny Entrevistes d’orientació (obligatòries per a tot l’alumnat que realitzi la preinscripció dins el període establert)
17 de juny Publicació de la relació de sol·licituds  amb el barem provisional
19 de juny Sorteig del número de desempat (als Serveis Centrals del Departament d’Educació)
18 al 25 de juny Període de reclamació de les sol·licituds baremades
29 de juny Publicació de la relació de sol·licituds amb el  barem definitiu
17 de juliol Publicació de:

  • oferta final
  • relació de l’alumnat admès al centre
  • relació de sol·licituds rebudes al centre amb plaça assignada a cada sol·licitud
1 al 10 de setembre Període de matrícula
Procediment de preinscripció

Ateses les circumstàncies excepcionals d’emergència sanitària ocasionada per la Covid 19, aquest curs el procés es realitzarà preferentment de forma telemàtica, mitjançant aquesta sol·licitud de preinscripció, que s’haurà d’enviar a la bústia oficial del centre demanat en primera opció iesmontbui@xtec.cat.

El centre haurà de contestar aquest correu justificant la recepció, el número de sol·licitud i el dia i hora aproximada prevista per l’entrevista, que es farà de forma no presencial per telèfon o videoconferència.

Documents a presentar per la preinscripció

  • DNI, NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat de país d’origen.
  • Targeta sanitària individual vigent.
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment de el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet. Si és estranger/a,  la targeta de residència on consta el NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat de país d’origen. De manera extraordinària, i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. No obstant, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.
  • Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha d’enviar un certificat de Servei de Valoració i Orientació a les Persones amb Discapacitat (CAD) de el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si existeix, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui la existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen segons els punts obtinguts en aplicar-hi els Criteris de prioritat específics.

Preinscripció presencial: cita prèvia

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, es pot demanar una cita prèvia per rebre atenció presencial al centre demanat en primer lloc. A partir del dia 25 de maig, pots demanar cita prèvia ? trucant al 93 805 60 59 o al 607 07 13 57 de 9:00 a 13:00h o bé clicant a aquest ? enllaç.

Entrevistes 

L’alumnat candidat farà una entrevista per telèfon o videoconferencia en què es valora l’adequació del programa a la seva situació, els seus interessos, motivació i aptituds així com la seva manca d’experiència laboral. 

Enllaç a informació del Departament d’Educació:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/