Batxillerat

Powered by emaze

Si teniu interès en seguir els vostres estudis de Batxillerat a l’Institut La Sedeta, ompliu el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Descripció

El batxillerat, format per un cicle de dos cursos de trenta hores lectives setmanals que es fa generalment entre els 16 i els 18 anys d’edat, prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats

A l’Institut La Sedeta es poden cursar les modalitats de batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

MATÈRIES COMUNES
PRIMER CURS SEGON CURS
LLENGUA I LITERATURA CATALANA LLENGUA I LITERATURA CATALANA
LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
LLENGUA ANGLESA LLENGUA ANGLESA
FILOSOFIA HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI HISTÒRIA D’ESPANYA
EDUCACIÓ FÍSICA TREBALL DE RECERCA
TUTORIA TUTORIA

El centre també ofereix la possibilitat de cursar la matèria d’Estada a l’Empresa al final del 1r curs a l’alumnat de totes dues modalitats

MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
PRIMER CURS SEGON CURS
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS I MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II
LLATÍ I LLATÍ II
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA I ECONOMIA I ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA II
LITERATURA CASTELLANA LITERATURA CATALANA
ECONOMIA HISTÒRIA DE L’ART
LITERATURA UNIVERSAL
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI GEOGRAFIA
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA
PRIMER CURS SEGON CURS
MATEMÀTIQUES I MATEMÀTIQUES II
BIOLOGIA I BIOLOGIA II
DIBUIX TÈCNIC I DIBUIX TÈCNIC II
QUÍMICA I QUÍMICA II
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I TECNOLOGIA INDUSTRIAL II
FÍSICA I FÍSICA II
CIÈNCIES DE LA TERRA I CIÈNCIES DE LA TERRA II

L’institut, en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya, també permet que l’alumnat cursi les següents matèries a distància per completar el currículum o substituir algunes de les matèries de modalitat abans enumerades:

MATÈRIES A FER EN COL·LABORACIÓ AMB L’IOC
PRIMER CURS SEGON CURS
 • Anàlisi musical I
 • Anatomia aplicada
 • Cultura audiovisual I
 • Dibuix artístic I
 • Grec I
 • Fonaments de les arts I
 • Llenguatge i pràctica musical
 • Volum
 • Anàlisi musical II
 • Cultura audiovisual II
 • Dibuix artístic II
 • Disseny
 • Electrotècnia
 • Grec II
 • Fonaments de les arts II
 • Psicologia + Sociologia
 • Segona llengua Alemany I + Segona llengua Alemany II
 • Segona llengua Francès I + Segona llengua Francès II
 • Segona llengua Italià I + Segona llengua Italià II
Accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
 • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior,
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic.

Per accedir per primera vegada als estudis de Batxillerat a l’Institut La Sedeta, si no s’és alumne de 4t d’ESO al centre, cal formalitzat la preinscripció en el termini fixat.

Continuïtat

Amb el títol de batxiller es pot accedir:

 • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
 • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny,
 • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
 • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
 • al món laboral.

El treball de recerca

El treball de recerca és una feina d’investigació en un tema triat per l’alumne/a, que s’inicia el 2n trimestre de 1r de batxillerat i finalitza al 1r trimestre de 2n de Batxillerat amb la presentació d’una memòria escrita i la seva exposició davant d’un tribunal.

El treball de recerca és una matèria més del currículum de l’alumne/a però el seu pes és molt important (un 10% de la nota final del batxillerat).

Enllaç a més informació i recursos…

Estada a l’empresa

També s’ofereix com a matèria optativa de 1r curs de Batxillerat la matèria “Estada a l’empresa”. Si voleu cursar-la us heu de posar en contacte amb la professora d’Economia [Pedro Gozalbo] que us n’informarà, perquè té uns condicionants i dinàmica molt concreta.

El curs 2020-2021 no s’ofereix a causa del COVID-19.

llibreta_SDT100x100 EL BATXILLERAT A LA SEDETA: GUIA PER AL CURS 19/20
llibreta_SDT100x100 LLIBRES DE TEXT I LECTURES 2020-2021
llibreta_SDT100x100 MATÈRIES DE BATXILLERAT
llibreta_SDT100x100 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
llibreta_SDT100x100 ACTIVITATS I SORTIDES DE BATXILLERAT: 2018-2019
ORIENTACIÓ ACADÈMICA: Després del Batxillerat, què?
index_02_

 

L’acció tutorial

La funció de la tutoria és vetllar pel desenvolupament personal dels alumnes i acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge, orientant-los escolar, acadèmica i professionalment.

 • Des de la tutoria es coordina el seguiment de l’alumnat perquè aprenguin a aprendre, a ser autònoms, a comunicar-se i a viure plegats, per això es treballa per mantenir i consolidar un bon clima de convivència i companyonia. Alhora es fomenta la participació dels nois i noies en les activitats del centre.
 • Cada grup-classe té un/a professor/a que exerceix de tutor/a i és responsable de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial. Els seus eixos d’actuació preferent en aquest nivell educatiu són:
 EIXOS D’ACTUACIÓ
 • L’orientació personal.
 • L’orientació acadèmica.
 • L’orientació professional
  Les competències que es promouen des de la tutoria de Batxillerat són:
 COMPETÈNCIES
 • Personal d’autoconeixement i interacció amb els altres.
 • En recerca i investigació.
 • Presa de decisions per millorar.
 • El tutor/a promou i centralitza les accions i activitats amb tot el grup i, també, és el/la referent principal de l’alumnat i per això afavoreix un ambien de relació de confiança i entesa amb les famílies i l’alumnat.

exitLa funció primordial del tutor/a és afavorir un bon procés formatiu dels nois i noies i esdevenir el pont de diàleg entre l’alumne/a, la família i el centre. Al Batxillerat, però, facilitar una bona orientació educativa a l’alumnat de cara a cursar estudis posteriors o d’inserció en àmbits professionals d’acord amb les seves inquietuds és l’eix primordial de l’acció tutorial, així com afavorir la finalització i superació d’aquesta etapa amb èxit .
Com a pares podeu us hi podeu adreçar: telefònicament, per correu electrònic, a través de l’agenda del vostre fill o filla i també sol·licitar una entrevista personal.

 

 

Si teniu interès en seguir els vostres estudis de Batxillerat a l’Institut La Sedeta, ompliu el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.