Batxillerat

Descripció

El batxillerat, format per un cicle de dos cursos de trenta hores lectives setmanals que es fa generalment entre els 16 i els 18 anys d’edat, prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats

A l’Institut La Sedeta es poden cursar les modalitats de batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

Accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
 • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior,
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic.

Per accedir per primera vegada als estudis de Batxillerat a l’Institut La Sedeta, si no s’és alumne de 4t d’ESO al centre, cal formalitzat la preinscripció en el termini fixat.

Continuïtat

Amb el títol de batxiller es pot accedir:

 • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
 • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny,
 • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
 • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
 • al món laboral.

El treball de recerca

El treball de recerca és una feina d’investigació en un tema triat per l’alumne/a, que s’inicia el 3r trimestre de 1r de batxillerat i finalitza al gener de 2n amb la presentació d’una memòria escrita i la seva exposició davant d’un tribunal.

El treball de recerca és una matèria més del currículum de l’alumne/a però el seu pes és molt important (un 10% de la nota final del batxillerat).

Enllaç a més informació i recursos…

Estada a l’empresa

També s’ofereix com a matèria optativa de 1r curs de Batxillerat la matèria “Estada a l’empresa”. Si voleu cursar-la us heu de posar en contacte amb la professora d’Economia [Montserrat Térmens] que us n’informarà, perquè té uns condicionants i dinàmica molt concreta.

llibreta_SDT100x100 EL BATXILLERAT A LA SEDETA: GUIA PER AL CURS 19/20
llibreta_SDT100x100 LLIBRES DE TEXT I LECTURES
llibreta_SDT100x100 MATÈRIES DE BATXILLERAT
llibreta_SDT100x100 ACTIVITATS I SORTIDES DE BATXILLERAT: 2018-2019
ORIENTACIÓ ACADÈMICA: Després del Batxillerat, què?
index_02_

 

L’acció tutorial

La funció de la tutoria és vetllar pel desenvolupament personal dels alumnes i acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge, orientant-los escolar, acadèmica i professionalment.

 • Des de la tutoria es coordina el seguiment de l’alumnat perquè aprenguin a aprendre, a ser autònoms, a comunicar-se i a viure plegats, per això es treballa per mantenir i consolidar un bon clima de convivència i companyonia. Alhora es fomenta la participació dels nois i noies en les activitats del centre.
 • Cada grup-classe té un/a professor/a que exerceix de tutor/a i és responsable de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial. Els seus eixos d’actuació preferent en aquest nivell educatiu són:
 EIXOS D’ACTUACIÓ
 • L’orientació personal.
 • L’orientació acadèmica.
 • L’orientació professional
  Les competències que es promouen des de la tutoria de Batxillerat són:
 COMPETÈNCIES
 • Personal d’autoconeixement i interacció amb els altres.
 • En recerca i investigació.
 • Presa de decisions per millorar.
 • El tutor/a promou i centralitza les accions i activitats amb tot el grup i, també, és el/la referent principal de l’alumnat i per això afavoreix un ambien de relació de confiança i entesa amb les famílies i l’alumnat.

exitLa funció primordial del tutor/a és afavorir un bon procés formatiu dels nois i noies i esdevenir el pont de diàleg entre l’alumne/a, la família i el centre. Al Batxillerat, però, facilitar una bona orientació educativa a l’alumnat de cara a cursar estudis posteriors o d’inserció en àmbits professionals d’acord amb les seves inquietuds és l’eix primordial de l’acció tutorial, així com afavorir la finalització i superació d’aquesta etapa amb èxit .
Com a pares podeu us hi podeu adreçar: telefònicament, per correu electrònic, a través de l’agenda del vostre fill o filla i també sol·licitar una entrevista personal.