Coordinacions

trabajo-en-equipo-e-integracionCAPS D’ÀMBITS

Els diferents departaments i seminaris didàctics s’organitzen en sis àmbits:

Cadascun té un cap amb les següents funcions:

 • Convocar, coordinar i recollir en una acta els acords presos a les reunions de l’àmbit.
 • Coordinar i distribuir al sí de l’àmbit didàctic els processos de:
  • Concreció i publicació de les programacions de les matèries corresponents, vetllant per la seva coherència.
  • Establiment i publicació dels criteris d’avaluació i qualificació de les matèries corresponents.
  • Realització de la memòria anual de l’àmbit.
  • Organització dels exàmens de recuperació de matèries pendents de l’ESO i el batxillerat.
 • Vetllar per l’establiment i el seguiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la pràctica docent.
 • Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al sí del propi àmbit didàctic.
 • Assistir a les reunions de coordinació convocades per la direcció del centre.
 • Conèixer les activitats de l’àmbit fora dels espais habituals.
CAPS D’ÀMBIT DIDÀCTIC
Llengües i literatura Llengües estrangeres Matemàtiques
Montserrat Armengol Guillem Pou Montserrat Vidal
Ciències i Tecnologia Ciències Socials Expressió
Àngel Mota Carme Romeo Pilar Salinas

 

ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

CÀRRECS DE COORDINACIÓ
ESO Batxillerat Lingüística i cohesió social
Núria Bosch i Edgar Martínez Sònia Fajarnés Clara Vilardell
Activitats i serveis Riscos laborals Tecnologies aprenentatge i coneixement
Pilar Bou  Olga Martorell Aram López i Jordi Salinas
Web Biblioteca APS
Guillem Pou Teresa Sáez Víctor Domínguez
Primària – Secundària
Clara Vilardell i Montse Vidal

COORDINACIÓ D’ESO

Les seves funcions són:

 • Afavorir l’actuació coordinada del professorat d’ESO a través de la discussió i l’acord de criteris i accions comuns.
 • Convocar i coordinar les reunions dels tutors i tutores d’ESO, conjuntament amb la persona responsable de la coordinació pedagògica.
 • Recollir els acords presos en les reunions de tutors i tutores i vetllar pel seu compliment.
 • Coordinar les tasques dels tutors i tutores d’ESO, vetllant per l’aplicació del PAT, conjuntament amb la persona responsable de la coordinació pedagògica.
 • Coordinar, conjuntament amb els tutors i tutores de grup i la persona responsable de la coordinació d’activitats escolars, les activitats i sortides complementàries. vetllant perquè siguin distribuïdes d’una manera òptima.
 • Planificar i coordinar la correcta realització dels crèdits de síntesi i el projecte de recerca conjuntament amb la persona responsable de la coordinació pedagògica.
 • Afavorir la transmissió de la informació entre l’equip docent de l’ESO i la direcció.

COORDINACIÓ DE BATXILLERAT

Les seves funcions són:

 • Afavorir l’actuació coordinada del professorat de Batxillerat a través de la discussió i l’acord de criteris i accions comuns.
 • Convocar i coordinar les reunions dels tutors i tutores de Batxillerat, conjuntament amb la persona responsable de la coordinació pedagògica.
 • Recollir els acords presos en les reunions de tutors i tutores i vetllar pel seu compliment.
 • Coordinar les tasques dels tutors i tutores del Batxillerat, vetllant per l’aplicació del PAT, conjuntament amb la persona responsable de la coordinació pedagògica.
 • Coordinar, conjuntament amb els tutors i tutores de grup i la persona responsable de la coordinació d’activitats escolars, les activitats i sortides complementàries. vetllant perquè siguin distribuïdes d’una manera òptima.
 • Planificar i coordinar la correcta realització dels treballs de recerca.
  • Recollir les propostes de treballs de recerca dels diferents departaments didàctics.
  • Assignar els treballs de recerca als alumnes de 1r de batxillerat durant el segon trimestre del curs.
  • Fer un seguiment dels alumnes que s’incorporen a l’institut a 2n de batxillerat, tant pel que fa a la coherència del currículum com a la presentació del TR.
  • Confegir els horaris de les exposicions del TR.
  • Mantenir el contacte amb el CRP i tenir cura de presentar els TR als premis que habitualment es convoquen, fonamentalment al Fòrum de TR de Gràcia.
 • Vetllar perquè els currículums de l’alumne/a siguin coherents.
 • Fer arribar als alumnes i als professors tota la informació que calgui sobre les PAU. Coordinar tant l’orientació universitària com professional de cicles superiors.
 • Controlar la correcció dels canvis de modalitat, recuperació de matèries suspeses i convalidacions.
 • Afavorir la transmissió de la informació entre l’equip docent de Batxillerat i la direcció.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS

Les seves funcions són:

 • Coordinar i gestionar les sortides i activitats escolars complementàries del centre, conjuntament amb la persona responsable de la prefectura d’estudis, vetllant perquè estiguin distribuïdes d’una manera òptima.
 • Vetllar per la difusió de la informació relativa a les sortides acadèmiques.
 • Afavorir la difusió de la informació relativa a les activitats culturals i esportives i fomentar la participació.
 • Promoure, coordinar i gestionar les diferents activitats culturals i esportives organitzades en el centre, especialment les festes de Sant Jordi, Carnestoltes , Santa Cecília i Nadal.
 • Fer arribar a tot el professorat el protocol per dur a terme les activitats.

COORDINACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I DEL CONEIXEMENT

Les seves funcions són:

 • Proposar a l’equip directiu els criteris per la utilització i optimització dels recursos informàtics i per l’adquisició de nous.
 • Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Educació.
 • Assessorar el professorat en la utilització de programes i recursos informàtics en les diverses àrees i matèries i orientar-lo sobre la seva formació en aquest tema.
 • Vetllar i mantenir les instal·lacions i equipaments informàtics del centre i resoldre’n les incidències.
 • Altres funcions que la direcció del centre li encomani en relació amb els recursos informàtics i/o telemàtics.
 • La Coordinació TAC disposa d’un formulari d’assistència tècnica informàtica per al professorat.

COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA, DE COHESIÓ SOCIAL i WEB

Les seves funcions són:

 • Assessorar l’equip directiu i el claustre en l’elaboració del projecte lingüístic de centre (PLC).
 • Promoció de les activitats previstes en la concreció anual del PLC.
 • Coordinar les accions que es duguin a terme per a l’alumnat nouvingut.
 • Assessorar el claustre en matèria de cohesió social i interculturalitat.
 • Coordinar-se amb l’assessor/a LIC que li correspon al centre.
 • Promoure, coordinar i administar la publicació de continguts al web del centre, vetllant per la seva coherència.
 • Potenciar la utilització del web del centre com a vehicle de comunicació amb la comunitat educativa.
 • Col·laborar amb la persona responsable de la coordinació TAC en la definició dels objectius i usos del web del centre.

COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Les seves funcions són:

 • Promoure i coordinar, segons les directrius de la direcció del centre, les actuacions en matèria de salut i seguretat del centre.
 • Promoure les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment en general i efectuar-ne el seguiment i control.
 • Col·laborar en l’elaboració del pla d’emergència i en les actuacions que se’n derivin.
 • Col·laborar amb el claustre pel desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos i d’estil de vida saludable.

COORDINACIÓ DE BIBLIOTECA

Les seves funcions són:

 • Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca d’acord amb la comunitat escolar i el PEC.
 • Recollir les necessitats lectores i d’informació dels diferents sectors de la comunitat escolar i donar a conèixer els acords presos a l’entorn de la biblioteca.
 • Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d’acord amb el Pla Anual del centre.
 • Donar suport i fer difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen des de la biblioteca a tota la comunitat educativa.