Projecte educatiu

QUÈ FEM A LA SEDETA?

Treballem la formació integral del nostre alumnat perquè pugui exercir els seus drets i deures com a ciutadans actius i responsables en la societat del segle XXI, desenvolupant les seves competències personals, socials i professionals.

Per això, les principals línies d’actuació es centren en l’estimulació de l’autonomia, la creativitat i la iniciativa personal del nostre alumnat i la recerca de l’excel·lència a través de l’esforç, així com l’acompanyament en el descobriment del gaudi de la cultura i la tutorització dels alumnes al llarg de tota la seva estada al centre.

QUÈ VOLEM SER A LA SEDETA?

Aspirem a ser un centre de referència per la qualitat i la recerca de la millora contínua dels ensenyaments que ofereix, per la capacitat d’atendre de forma personalitzada les necessitats de tot l’alumnat, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic, per la identificació i compromís amb la societat a la que pertany i per la participació i la coresponsabilitat de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

EN QUÈ CREIEM A LA SEDETA?

El nostre projecte educatiu es construeix sobre un conjunt de valors que inclou:

 • La promoció de la llibertat individual a partir de l’exercici de l’esperit crític i la responsabilitat, del gaudi de la feina ben feta i l’esforç personal i col·lectiu.

 • L’exercici de la responsabilitat envers els altres a partir de la solidaritat, la participació, el diàleg, el respecte i el compromís.

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)

L’Institut La Sedeta ofereix a tot el seu alumnat la possibilitat de poder treballar segons les seves capacitats, interessos, necessitats i motivacions mitjançant:

 • Personalització de l’itinerari curricular de cada alumne/a.
 • Grups reduïts a matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana, anglès i ciències socials.
 • Desdoblaments a les àrees de ciències i de tecnologia
 • Alemany: segona llengua opcional des de 1r d’ESO
 • Àmplia oferta de matèries optatives a 4t d’ESO.

L’Institut La Sedeta orienta les seves actuacions cap a la recerca de l’èxit educatiu integral del seu alumnat:

 • Activitats d’àmbit cultural i esportiu.
 • Impuls de la lectura i de la millora de l’expressió escrita.
 • Ordinadors personals portàtils a l’aula i llibres digitals per a l’aprenentatge regular de l’alumnat
 • Disseny d’apps mòbils a 4t en el marc del programa mSchools.
 • Projecte de Cinema en Curs a 4t.
 • Introducció de la programació a 2n d’ESO.
PROJECTES D’INNOVACIÓ I SERVEIS QUE OFEREIX EL CENTRE

L’Institut La Sedeta actualment participa, entre d’altres, en els següents projectes d’innovació educativa:

 • Escola nova 21
 • Xarxes per al canvi
 • mSchools
 • IRTCA (Impulsem la Robotica. Tecnologies Creatives a l’Aula)
 • Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge
 • Impuls de la lectura
 • Salut i escola.

Pla d’Acció Tutorial:

 • Facilitar l’acompanyament de l’alumnat durant la seva estada al centre i col·laborar en el seu desenvolupament personal i acadèmic.
 • Seguiment personal i individualitzat.
 • Horari d’entrevistes personals periòdiques amb les famílies.
 • Control de l’assistència i informes personalitzats diaris..
 • Servei d’Orientació: atenció i seguiment individuals, orientació acadèmica, personal i professional.
 • Suport de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).

L’Institut La Sedeta ha creat l’Associació Esportiva Escolar La Sedeta que participa en el projecte del Pla Català de l’Esport a l’Escola. per tal de potenciar i dinamitzar l’esport.

L’Institut La Sedeta pertany a la xarxa de centres formadors d’estudiants en pràctiques del màster de professorat d’educació secundària i batxillerat.

BATXILLERAT

El centre ofereix les Modalitats de Ciències i Tecnologia (Opcions Ciències de la Salut i Ciències i Tecnologia) i d’Humanitats i Ciències Socials (Opcions Ciències Socials i Economia). Els trets més importants de la nostra oferta són:

 • Àmplia oferta de matèries de modalitat i matèries optatives per configurar un itinerari formatiu adreçat a l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat.
 • Matèria optativa d’Estada a l’empresa.
 • L’associació de l’Institut La Sedeta amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC) permet cursar matèries de batxillerat a distància.
 • Activitats d’àmbit cultural i esportiu.
 • Viatges d’immersió lingüística.
 • Alt percentatge d’aprovats a les Proves d’accés a la Universitat.

 

Dossier Xerrada Portes Obertes ESO (2020)

 

llibreta_SDT100x100 Projecte Educatiu del Centre (PEC) (En procés de revisió)
llibreta_SDT100x100 Projecte Lingüístic (En procés de revisió)
llibreta_SDT100x100 Normativa d’Organització i Funcionament del Centre (En procés de revisió)
llibreta_SDT100x100 Projecte de Direcció 2018-2022
llibreta_SDT100x100 Pla d’obertura