Equip Directiu

EQUIP DIRECTIU
Direcció
Joan de Batlle
Perfil i trajectòria professional
Cap d’estudis Coordinació pedagògica  Secretaria

Omar Marín
Perfil i trajectòria professional

 

Berta Gastalver

Perfil i trajectòria professional

 

Montserrat Gamazo

Perfil i trajectòria professional

LA DIRECCIÓ

El director el màxim responsable de la direcció, l’organització i el funcionament del centre. És l’encarregat de formular la proposta del projecte educatiu del centre i de les posteriors modificacions i adaptacions. També té el lideratge pedagògic i ha de garantir que el català sigui la llengua vehicular del centre. És qui s’encarrega d’orientar, dirigir i supervisar les diferents activitats del centre, de garantir el compliment de les normes de convivència i d’adoptar les mesures disciplinàries corresponents. A més, té funcions de representació del centre. El director és el president del consell escolar i ha de fomentar la participació de les famílies. També és el cap de personal de totes les persones que treballen en el centre.

Les seves funcions estan recollides a l’article 31.3 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, i al capítol 2 del Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

CAP D’ESTUDIS

El o la cap d’estudis és qui s’ocupa de la coordinació i la planificació interna de l’institut. Les seves funcions estan recollides a l’article 32 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius i inclouen:

 • Confeccionar els horaris.
 • Vetllar per la convivència al centre segons els principis i acords recollits al capítol V de les NOFC.
 • Coordinar les sessions d’avaluació.
 • Responsabilitzar-se de la gestió dels currículums.
 • Substituir el director quan escaigui.

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

El coordinador pedagògic o la coordinadora pedagògica s’ocupa de l’acció tutorial, la planificació dels equips docents, i coordina les actuacions que es fan amb l’alumnat amb dificultats en l’aprenentatge o amb problemàtiques de tipus social. Correspon a la persona responsable de la coordinació pedagògica, en el marc de l’article 40 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius:

 • Coordinar l’avaluació de les accions educatives del centre (PAT, programacions, atenció a la diversitat).
 • Supervisar les adequacions curriculars i plans individuals.
 • Centralitzar les recomanacions de llibres de text i material educatiu.
 • Impulsar l’aplicació de les innovacions educatives.
 • Coordinar la Comissió Pedagògica del Centre.
 • Coordinar el Pla de Formació del Professorat.
 • Coordinar la participació dels alumnes en la dinàmica del centre.
 • Coordinar les sortides de grups d’alumnes.

SECRETARIA

El secretari o la secretària té com a funcions el comandament dels aspectes, administratius, econòmics, de serveis i manteniment; així com el control del personal d’administració i serveis.

Les seves atribucions estan recollides a l’article 33 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius i inclouen:

 • La secretaria del claustre i del consell escolar del centre.
 • Coordinar les tasques administratives.
 • Portar la comptabilitat del centre.
 • Supervisar les certificacions.
 • Tenir cura del procés de preinscripció i matrícula.
 • Custodiar els expedients acadèmics i els documents del centre.
 • Realitzar l’inventari del centre.
 • Supervisar el manteniment.
 • Portar el control de les faltes d’assistència i puntualitat del professorat per delegació de la direcció.