Tutories

TUTORIES GRUPS
[ESO] [ESO] [BATXILLERAT]
1r ESO A 3r ESO A
1r BATXILLERAT A
Pilar Salinas Marta de Castro Maria Teresa Campins
1r ESO B
3r ESO B 1r BATXILLERAT B
Olga Martorell Edgar Martínez Pedro Gozalbo
1r ESO C
4t ESO A 2n BATXILLERAT A
Luis Fernández Jordi Salinas Lali Millán
2n ESO A 4t ESO B 2n BATXILLERAT B
Núria Bosch Victor Domínguez Montse Armengol
2n ESO B
4t ESO C
Raquel Vicedo José Antonio Torrecillas
2n ESO C
 
Pilar Bou

team-300x261L’acció tutorial comprèn les activitats d’acollida, d’orientació personal i social (en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb l’edat), acadèmica i professional de l’alumnat, perquè aquest assoleixi la maduresa personal i la integració social.

El professorat del centre programa l’acció tutorial, d’acord amb les línies que són establertes al PEC, per mitjà del PAT (Pla d’Acció Tutorial) aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar. La tasca de coordinació del PAT s’inclou en les actuacions del Departament d’Orientació del centre i de les Coordinacions d’ESO i de Batxillerat.

Tot el professorat és responsable de l’exercici de l’acció tutorial i del bon funcionament d’un grup, ja que l’activitat docent implica no només impartir continguts propis de la matèria, sinó també l’orientació i el seguiment del procés d’aprenentatge, i l’adaptació de l’ensenyament a les diverses necessitats educatives de l’alumnat. No obstant això, per tal de coordinar l’acció tutorial, es designa un/a tutor/a de grup  en cadascun dels quatre nivells de l’ESO i del Batxillerat.

Pel que fa a els tutors i a les tutores de grup, aquests porten al dia la documentació que els/les alumnes tramiten a l’inici de curs (permís de sortida, drets d’imatge, etc.) i d’altres que sorgeixen durant el seu transcurs (permisos de sortides, recollida de diners, etc.). Durant l’hora de tutoria amb el grup, planifiquen, per exemple, activitats col·lectives per a afavorir la cohesió i la dinamització del grup classe (preparació de la sortida de final de curs o qualsevol altre tipus de projecte col·lectiu com a classe). Entre les seves tasques cal destacar les següents:

 • Afavorir la relació entre els/les alumnes.
 • Reforçar els líders positius.
 • Facilitar la integració dels alumnes nous.
 • Resoldre conflictes i contemplar la derivació a l’equip de mediació.

El/les tutors/es de grup també possibiliten el reàrtiment de les responsabilitats de l’aula entre l’alumnat i fomenten la col·laboració en aspectes organitzatius del centre. Per tant, s’encarreguen d’organitzar:

 • L’elecció de delegats o membres del Consell Escolar.
 • Els responsables d’ordre i neteja de l’aula.
 • Els responsables de portar al dia el calendari comú de proves, entregues de treballs, etc.
 • El manteniment de les instal·lacions de l’aula.

Durant l’hora de tutoria  els/les tutors de grup preparen i duen a terme les activitats relacionades amb els eixos transversals del PAT:

1r ESO
 • Medi ambient i sostenibilitat
 • Addiccions a les noves tecnologies
 • Hàbits saludables: alimentació, neteja i descans
 • Conductes de risc: internet
2n ESO
 • Hàbits saludables: alimentació, autoestima i publicitat
 • Trastorns alimentaris i conductes de risc: bulímia i anorèxia
3r ESO
 • Drogodependència: alcohol i tabac, drogues toves i de disseny
 • Relacions sexuals, valors de la tolerància i la responsabilitat
4t ESO
 • Relacions personals, qüestions de gènere: maltractaments
 • Drogodependència: opiacis
 • Compromís social
 • Orientació escolar

Els tutors i les tutores, a més, es responsabilitzen de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació; juntament amb el/la secretari/ària, també es preocupen de l’elaboració dels documents que acrediten els resultats de les avaluacions; i tenen cura de la comunicació de les avaluacions als pares, a les mares o als representants legals.