Consell escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el control i gestió del centre.

Qui composa el consell Escolar?

– El director/a del centre és el President/a del Consell Escolar.
– El/la Cap d’Estudis.
– 6 mestres representants del Claustre de professors.
– 5 pares/mares escollits en les eleccions.
– 1 pare/mare designat per l’AMPA.
– 1 representant de l’Ajuntament.
– 1 representant del personal d’administració i serveis.

Quines competències té el Consell Escolar?

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.