Correus de contacte 2020-2021

CORREUS DE CONTACTE

Centre

iesjonqueres@xtec.cat

Coordinacions

Departaments

Tutors i cotutors

PAS

Altres

AFA: Isabel Quirós afa@insjonqueres.cat