Projectes de centre

L’aprenentatge basat en projectes és un enfocament de classe dinàmica en què els estudiants exploren activament els problemes i reptes del món real i adquireixen un coneixement més profund.
Es basa en la teoria de l’aprenentatge “constructivista”, que troba que l’aprenentatge és més profund i significatiu quan els estudiants estan involucrats en la construcció del seu propi coneixement reflexionant, constantment, sobre totes les fases del procés d’aprenentatge, prenent consciència a través del diari d’aprenentatge. El paper del professorat és la d’assessoria acadèmica, la persona que tutoritza i la que els facilita el procés, “mestre de tasques” i la persona que avalua.

Existeixen nombrosos models per treballar per projectes. Els estudiants poden treballar ja sigui en línia o fora de línia, poden treballar sols en projectes individuals o poden treballar en grup com a part d’un equip col·laboratiu de projecte, en tot cas, prioritzem metodologies de treball actives dins i fora de l’aula i involucrem sempre que podem a agents externs del centre.

Aquest enfocament té molts beneficis per als estudiants, ja que implica el pensament crític, l’aplicació del coneixement, gestió del temps, habilitats d’organització i una major responsabilitat dels estudiants en el seu propi aprenentatge.