S’aprova la LOMLOE, la nova llei educativa

El passat 30 de desembre es va publicar al BOE la nova llei educativa d’Espanya, la vuitena llei d’educació de la democràcia, la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre (LOMLOE), per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) i deroga la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

Les lleis educatives a Espanya des del 1970

2020 – LOMLOE

(Isabel Celaá)

Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació [text consolidat]

2013 – LOMCE

(José Ignacio Wert)

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa [text consolidat]

2006 – LOE

(Maria Jesús San Segundo i Mercedes Cabrera)

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació

2002 – LOCE

(Pilar del Castillo)

Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació [aquesta llei no va arribar a tenir una aplicació efectiva]

1995 – LOPEG

(Gonzalo Suárez Pertierra)

Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l’Avaluació i el Govern dels Centres Docents

1990 – LOGSE

(Javier Solana)

Llei Orgànica 1/1990, d’Ordenació General dels Sistema Educatiu

1985 – LODE

(José Maria Maravall)

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació

1980 – LOECE

(José Maria Otero)

Llei Orgànica 5/1980, de 19 de juny, per la qual es regula l’Estatut de Centres Escolars [llei que mai no va entrar en vigor]

1970 – LGE

(José Luís Villar Palasí)

Llei 14/1970, de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa