Carta a les famílies (Salut i Educació)

Us adrecem l’escrit de l’Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació, i de l’Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, en relació a l’inici de curs, d’interès per a totes les famílies. [carta]