Resolució servei de préstec de llibres de text, llicències digitals i material didàctic per al curs 21-22

Resolució servei de préstec de llibres de text, llicències digitals i material didàctic per al curs 21-22

En aquesta taula Excel podeu consultar la relació de persones sol·licitants d’aquest servei i la resolució corresponent, acceptada o denegada

Les famílies a les quals s’hagi concedit el servei de préstec de llibres de text, llicències digitals i materials didàctic per al curs 21-22 hauran d’emplenar, signar i lliurar a la Secretaria del centre la CARTA DE COMPROMÍS DE PRÉSTEC DE LLIBRES. S’haurà d’utilitzar un document diferent per a cada alumne que hagi obtingut l’ajut. El llistat de llibres concret l’afegirà el centre.

Es comunicarà a cada família el moment en què podrà passar a recollir els llibres de text, previsiblement durant el mes de setembre de 2021. No es lliurarà cap llibre sense la corresponent Carta de Compromís.

Convocatòria ajuts per alumnes amb NESE i beques de caràcter general a Batxillerat

En data 2/08/2021 es van publicar al BOE els següents anuncis relatius a ajudes i beques:
Trobareu més informació en el següent enllaç: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html