Processos

MAPA DE PROCESSOS DEL CENTRE I INTERRELACIÓ_v09

PROCESSOS ESTRATÈGICS:

PE01_ELABORACIÓ I REVISIÓ DEL PEC_v01

PE02 ELABORACIÓ I REVISIÓ DEL NOFC_v01

PE03_PGAC I ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST_v02

PE04_DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT_v02

PE05 CONTROL DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA_v02

PE06 VEU DE L’ALUMNAT, FAMÍLIA I ENTORN_v01

PE07_VEU DE L’EQUIP HUMÀ DE L’INSTITUT_v01

PE08_PLANIFICACIÓ, PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ_v01

PE09_RELACIONS EXTERNES I PROMOCIÓ_v02

PE10_BENCHMARKING_v01

PROCESSOS CLAU:

PC01_PROCÉS ATENCIÓ AL PÚBLIC_v01

PC02_INFORMACIÓ, PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA_v02

PC04_PROCÉS ACOLLIDA ALUMNES FP_v01

PC05_PROCÉS ENSENYAMENT-APRENENTATGE ESO/BATX/CAS_v01

PC06_PROCÉS ENSENYAMENT-APRENENTATGE CCFF_v04

PC07_PROCÉS SERVEI ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT_v02

PC09_PROCÉS GESTIÓ ACADÈMICA FP_v02

PC10_PROCÉS GESTIÓ ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES_v01

PC11_PROCÉS ORIENTACIÓ EDUCATIVA_v02

PC12_PROCÉS GESTIÓ EMPRESES COL·LABORADORES I TRANSICIÓ AL TREBALL_v01

PC13_PROCÉS SERVEIS INSTITUT_v01

PC14_PROCÉS GESTIÓ SATISFACCIÓ ALUMNAT I TOTES LES PARTS INTERESSADES_v02

PROCESSOS DE SUPORT:

PS01_GESTIÓ, FORMACIÓ I SUPORT PROFESSORAT ESO/BATX/CAS_v01

PS02_GESTIÓ, FORMACIÓ I SUPORT PROFESSORAT FP_v01

PS03_GESTIÓ ECONÒMICA_v03

PS04_GESTIÓ DE QUALITAT_v02

PS05_GESTIÓ ACADÈMICA I ARXIU_v02

PS06_GESTIÓ DELS RECURSOS, MATERIALS I COMPRES_v02

PS07_GESTIÓ DELS SISTEMES INFORMÀTICS_v01

PS08_GESTIÓ RECURSOS HUMANS_v01

PS09_GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS_v01

PS10_GESTIÓ AMBIENTAL DE L’INSTITUT_v01

PS11_GESTIÓ MOBILITAT INTERNACIONAL_v02

PS12_ELABORACIÓ DE MATERIALS DE SUPORT PER L’ENSENYAMENT I L’ORIENTACIÓ ESO BATX CAS_v01

PS13_ELABORACIÓ DE MATERIALS DE SUPORT PER L’ENSENYAMENT I L’ORIENTACIÓ FP_v02