ESO

 

L’Institut Gabriela Mistral es troba situat al municipi de Sant Vicenç dels Horts, entre els barris de La Guàrdia i Sant Josep. És un centre públic d’Educació Secundària i com a tal té la missió de formar i educar alumnes a partir de 12 anys. Formar-los oferint-los una oferta  àmplia que doni resposta a tots els alumnes i educar-los en la igualtat i els valors democràtics, tenint com a objectiu una educació integral que inclogui totes les facetes humanes i fomenti el desenvolupament personal i la ciutadania.         

Es vol potenciar especialment la valoració i el respecte per les diversitats ideològiques i culturals; el respecte als drets individuals especialment, el de la formació i l’accés a la cultura; el català com a llengua d’ensenyament i com a llengua de relació social; la igualtat de gènere tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit social; el diàleg i la mediació com a mitjans d’enteniment i resolució de conflictes i tot allò que fomenti uns valors de convivència i una integració col·lectiva  i de realització personal.

Per aconseguir aquesta fita pretenem:

  • Potenciar estratègies i metodologies d’ensenyament i aprenentatge que ajudin els nostres alumnes a obtenir una bona formació acadèmica.
  • Disposar d’una oferta diversificada d’estudis obligatoris i post-obligatoris que s’ajusti a les necessitats de la demanda.
  • Tenir consolidats els canals per a què els membres de la comunitat educativa puguin resoldre conflictes a través del diàleg i la mediació.
  •  Disposar d’una estructura organitzativa i de gestió que ajudi a millorar la convivència al Centre.
  • Mantenir i crear nous canals que ajudin a la comunicació entre els diferents sectors de la comunitat educativa i la participació de tots ells en la vida de l’institut.
  • Crear vies de comunicació i estratègies de participació que augmentin la implicació de les famílies en el procés educatiu.

El nostre centre es guia amb un seguit de principis ètics, de funcionament i d’organització per tal de poder prendre decisions, amb el compromís compartit per part de tots els seus membres, i avançar d’una manera coherent en el nostre Projecte Educatiu de Centre:

1. Pel que respecta al funcionament de l’equip de professorat tenim els següents principis:

 • La participació d’una manera responsable, amb cooperació i transparència, fomentant el debat, l’esperit crític, l’autosuperació i el consens, amb el propòsit d’avançar com un gran equip.

2. L’organització del nostre centre vetlla per:

 • La igualtat d’oportunitats entre alumnes, sense l’exclusió per diferències socioeconòmiques, de nouvinguts o d’alumnes amb dificultats cognitives (greus/lleus).
 • Tenir un compromís amb la cultura i la llengua catalana.
 • La coresponsabilitat amb les famílies i l’entorn social (Ajuntament, entitats,…)

3. En relació als valors que treballem per transmetre i educar als alumnes per la seva formació integral són:

 • La cultura de l’esforç del dia a dia i del treball ben fet per desenvolupar l’autoestima, així com l’acceptació i cura del seu propi cos.
 • La responsabilitat i organització per les tasques educatives i l’assoliment d’autonomia.
 • El raonament i l’esperit crític com a eina per seguir creixent.
 • El foment del treball en equip amb la cultura del diàleg, la solidaritat i el respecte als drets individuals i col·lectius i amb la participació activa en les activitats del centre.
 • El respecte per l’entorn i contribució per la seva defensa, conservació i millora.

 

PROJECTES DESENVOLUPATS EN EL CENTRE

ESCOLA NOVA 21

El centre participa des d’aquest curs en el projecte d’EN21.  L’objectiu del projecte és sumar esforços de tots els centres educatius, institucions i persones per tal que l’alumnat tingui experiències d’èxit en l’aprenentatge.

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

L’AMPA de l’Institut Gabriela Mistral va implementar el curs 2013-2014 el projecte de reutilització de llibres, ampliant el que ja s’havia iniciat feia alguns cursos, amb la incorporació de la totalitat dels llibres de text.  Les famílies que ho desitgin es podran acollir de forma voluntària al projecte posant-se en contacte amb l’AMPA.

PROJECTE DE TEATRE

El centre ofereix a tot l’alumnat de 1r d’ESO una hora setmanal de teatre dins l’horari lectiu. Són classes amb el suport d’un professional extern al centre sota la supervisió del tutor/a, amb l’objectiu de fomentar la cohesió del grup, l’autoestima personal i els valors cívics.

PROJECTE DE TREBALL AMB LA UPC (Universitat politècnica de Catalunya)  Castelldefels

Durant vuit cursos s’ha realitzat el Projecte Mart XXI amb la UPC, per apropar el món de la tecnologia i la ciència als alumnes de 3r i 4t d’ESO i motivar-los per a futures carreres científico tecnològiques.

PROJECTES I METODOLOGIES

El nostre centre aposta per l’ús de metodologies cooperatives que integrin els aprenentatges i que permetin l’assoliment  de major autonomia en l’aprenentage de l’alumnat.

PROJECTES RELACIONATS AMB EL TRACTAMENT A LA DIVERSITAT

Com a centre, vetllem per tal d’atendre la pluralitat de casuístiques en què l’infant es troba en la corresponent etapa educativa, gestionant agrupacions flexibles en algunes matèries, grups de suport a 2n i 3r ESO amb un nombre d’alumnes reduïts, plans individuals, codocència, aula d’acollida… Pensant tant en l’alumne que té més dificultats com en aquells que presenten nivells més alts d’aprenentatge:

 • Plans individuals i seguiment per a alumnes amb endarreriments escolars significatius o altes capacitats.
 • Aula d’acollida, per l’atenció de l’alumnat nouvingut que desconeix la llengua catalana.
 • Aplicació del projecte Parelles lingüístiques, amb el treball cooperatiu entre iguals.
 • Orientació a l’alumnat per part dels tutors/es i l’equip de psicopedagogia del centre.
 • Projecte Mart XXI per a futurs alumnes universitaris.

PROJECTE APRENENT

El centre ofereix a l’alumnat de 3r d’ESO, que segueix el curs amb moltes dificultats, l’opció de fer tallers prelaborals les darreres hores del matí en el Col·lectiu de Cultura Popular, i la seva continuïtat a 4t d’ESO en un grup reduït per a fer pràctiques laborals a empreses del municipi, amb un total de deu hores setmanals.

CLASSES DE REPÀS

El centre disposa d’una borsa d’alumnes de batxillerat per a donar repàs, de manera particular, als alumnes de l’ESO. Previ contacte amb el tutor/a, a petició de la família o per orientació del tutor.

TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT

Els tallers d’estudi assistit és un servei ofert per l’ajuntament de la nostra població amb coordinació amb el nostre institut per donar suport a l’estudi a tots aquells alumnes de 1r fins a 4t d’ESO que més ho necessiten. S’ofereix de  dilluns a dijous de 16:30 a 18:30 hores.

PROGRAMA PIDCES

Des del curs 2013 – 2014 el centre participa en el programa del punt d’atenció juvenil (PIDCES), en col·laboració amb l’Ajuntament i la Diputació. Una educadora social ve cada divendres al centre, de 10 a 12.40, amb presència als dos patis d’un punt d’informació juvenil, per atendre’ls i informar sobre temes d’interès dels adolescents.

PROGRAMA PLA CATALÀ ESPORT A L’ESCOLA

El juny del 2007 es va constituir l’Associació Esportiva Escolar (AEE) per oferir activitats esportives en horari no lectiu als alumnes del nostre centre. Des d’ella es promou la participació del centre a les Trobades Esportives de Primària i Secundària a nivell territorial i nacional. Funciona en col·laboració directa amb el Consell Esportiu de la nostra comarca i amb l’Ajuntament, i amb el suport econòmic del Consell Català de l’Esport  L’oferta esportiva actual és de multiesport, els dimarts a la tarda i una formació d’estiu.

PROGRAMA  DE MEDIACIÓ DE CENTRE

La mediació és un mètode per a resoldre disputes i conflictes. És un procés voluntari on s´ofereix a dues persones en conflicte la possibilitat que es reuneixin amb una tercera persona neutral (mediador), amb la finalitat de parlar sobre el seu problema i tractar d’arribar a un acord. Els mediadors són un grup d’alumnes que es formen al centre a través d’una optativa 

PROJECTE TEI

El projecte té com objectiu facilitar la integració i l’acompanyament de l’alumnat de 1r d’ESO a l’institut. Cada alumne/a té un tutor/a de 3r que l’ajudarà en aquest procés. El projecte integra a tot l’institut en el seguiment del programa i en la planificació d’activitats i trobades entre l’alumnat.

JORNADES SINGULARS: SETMANA DE LA CIÈNCIA, JORNADA D’EDUCACIÓ EN VALORS, SANT JORDI

Tenim dissenyat tres projectes de centre distirubuits al llarg del curs. La setmana de la ciència és un projecte en el que participen totes les matèries i l’alumnat del centre. La Jornada d’Educació en Valors es realitza el darrer dia del primer trimestre.La Jornada de Sant Jordi és una jornada de la llengua i la cultura. 

PROJECTES PER COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES

Projectes de llengües estrangeres                                             

Des del curs 2013-14 participem en el projecte etwinnig per a 3r ESO.  Aquets projecte d’intercanvi entre països permet que el nostre alumnat pugui millorar les seves competències en anglès estan en contacte amb altres nois i noies d’arreu del món.

Projectes de llengua

Concurs per  millorar de l’expressió oral catalana “ Treu la llengua”, per Sant Jordi. Elaboració d’una revista digital del centre fent de periodistes (optativa de 3r ESO).

Projectes de lectura

 • Lectura lliure d’una 1h setmanal, a part de les lectures prescriptives de 1r a 4t d’ESO, tenim una hora afegida on intercanviem opinions i fem recomanacions sobre les lectures.
 • Ronda de llibres: És un concurs entre els instituts de la zona que té con a finalitat fomentar el treball lector.
 • Lectura en veu alta: És un concurs que té com a objectiu millorar la competència lectora i l’expressió oral dels alumnes

PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS EXTERNS, CERTÀMENS I MOSTRES

 • Jove Emprenedor La Vall Baixa  (alumnat de Batxillerat i CCFF)
 • Proves Cangur (Matemàtiques)
 • Matemàtiques a l’esprint (Matemàtiques)
 • Narcís Lunes (Llengües)
 • Fotofilosòfica (Filosofia)
 • Concurs Odissea (Cultura clàssica)
 • Ronda de llibres (Llengües)
 • Lectura en veu alta (Llengües)
 • Concurs de cristal·lografia (Ciències)

ACTIVITATS DE MEDIATECA

La Mediateca és un espai per a la lectura, la consulta i la recerca  d’informació en qualsevol àmbit i diferents formats. L’espai web de la Mediateca ofereix orientacions per a fer una activitat de cerca productiva, i en el futur també donarà accés al catàleg.

SORTIDES PEDAGÒGIQUES

Les sortides organitzades pel centre tenen l’objectiu principal d’adquirir i ampliar aprenentatges curriculars, que difícilment es poden garantir dins les aules. Es consideren per tant imprescindibles i necessàries, tant pel bon desenvolupament dels coneixements com del creixement personal dels nois i noies.

ALTRES SERVEIS I INFORMACIONS D’INTERÈS

1.TRANSPORT MUNICIPALEl bus urbà (línies L-14, L-20 i L-25) connecta el centre de la vila amb les nostres instal·lacions a les hores d’entrada i sortida. Els nois i noies poden gaudir de descomptes en aquest servei, si disposen del carnet d’estudiant que es pot sol·licitar a les oficines municipals de transport.

2.BEQUES I AJUTS: El centre posa a disposició de tots els pares i mares dels nostres alumnes la informació i documentació relativa a la tramitació de beques i ajuts escolars.

3.AJUTS DE LLIBRES DE TEXT: Els concedeix l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Cal lliurar la sol·licitud i la documentació a la secretaria de l’escola de primària.

4.AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR: Els concedeix el Ministerio de Educación y Ciencia. La sol·licitud i la documentació cal lliurar-les a la secretaria del centre.

5.SERVEI DE CANTINA. Disposem de servei de cantina a les hores dels esbarjos per a l’alumnat del centre. 

6.AMPA: L’associació de mares i pares de l’institut Gabriela Mistral es coordina amb altres AMPA’s, l’Ajuntament i la FAPAC. Mitjançant la junta directiva l’Associació té presència setmanal a l’institut, on desenvolupa les activitats de l’entitat i participa en les del centre. Això proporciona un més gran coneixement del funcionament i vida del centre. El dia que el local de l’AMPA és obert als pares és la tarda dels dimarts, de 15:00h a 17:00h.