Mediació

Mediació de centre

LA MEDIACIÓ ESCOLAR

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d´una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l´objecte d´ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori.

La mediació escolar es basa en els principis següents:

–       Voluntarietat de les persones implicades.

–       Imparcialitat de la persona mediadora.

–       Confidencialitat .

–   Personalíssim. Les persones que prenen part en el procés de mediació han d´assistir personalment a les reunions de mediació.

Àmbit d´aplicació:

–       El procés de mediació es pot utilitzar com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes.

–      Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l´alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, sempre i quan, no hi hagi violència.

Inici mediació

La mediació la pot demanar qualsevol alumne/a del centre, tot posant un paper blanc o paper de mediació amb el nom i cognom, curs, grup i tutor, especificant  també, el nom i cognoms i curs de l´alumne amb qui es vol fer la mediació, a la bústia verda situada al costat de consergeria o enviant un correu a mediació@insgabrielamistral.cat.

El vostre tutor o tutora també us pot aconsellar i animar a utilitzar el recurs de la mediació.  Al cap d´uns dies us vindran a buscar els mediadors( alumnes que han fet la formació de mediació) i us demanaran si els/les alumnes estan interessades en fer la mediació. Si és així es quedarà un dia a l´hora del pati i es durà a terme. Un cop feta, els participants signaran una carta de compromís conforme accepten el que han pactat a la mediació. Passats uns dies, els mediadors tornaran a quedar amb els alumnes per tal de fer un seguiment del procés de mediació. Sí tot va bé, és tancarà la mediació.

Us animem a fer servir aquest servei sempre que us faci falta!!!

 

Els  alumnes de 1er d´ADM ( Atenció a les persones en situació de dependència) us han preparat un  conte que parla de la mediació i una presentació que han creat a classe   i que presentaran a les escoles de primària( alumnes de 6è ) de Sant Vicenç juntament amb els alumnes de 3er d´ESO que estan cursant l´optativa de mediació.

Conte mediació

Presentació mediació