Reglament Sobre els Donatius

 

La Biblioteca agraeix i accepta donatius que s’adeqüin a la seva política de desenvolupament de la col·lecció, que suposin un benefici per al seu fons, que siguin d’interès per als seus usuaris i que compleixin els següents criteris :

S’accepten :

  • Obres en bon estat de conservació, en català, castellà, anglès o francès, de nivell divulgatiu i editats per autors i editorials reconeguts, com a regla general.
  • Obres que estiguin relacionades amb les assignatures que s’imparteixen al Centre i que no superin els 3 anys d’antiguitat.
  • Obres de referència com diccionaris i enciclopèdies que no superin els 3 anys d’antiguitat.
  • Revistes i altres publicacions en sèrie d’interès per a l’escola.

No s’accepten :

  • Documents en mal estat de conservació o usats, com llibres d’exercicis, retallables o quaderns per acolorir.
  • Obres amb continguts d’un nivell massa especialitzat que no siguin del nivell dels estudis oferts al centre. La Biblioteca es reserva el dret de fixar-ne el criteri.
  • Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com manuals d’informàtica, gramàtiques i llibres de text, o que ja hagin perdut la seva vigència informativa.
  • Documents que expressin opinions o continguts sancionats per la llei.
  • Obres en diversos volums que no estiguin completes.
  • Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie fora de l’àmbit d’estudi de l’escola.

No obstant això, la Biblioteca pot acceptar donatius que no compleixin els requisits descrits però que consideri d’interès.
La persona que faci el donatiu haurà d’emplenar aquest document de donació on podrà, a més, determinar l’ús del fons DONATIUS.