Reglament de Préstec

Introducció

El Servei de préstec de la Biblioteca de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona(EHTB) està adreçat a tota la comunitat educativa. La reglamentació d’aquest servei té com a objectiu prestar els fons bibliogràfics i documentals dels que disposa la biblioteca sempre que estiguin disponibles i es compleixin els requisits necessaris.

El préstec es fa de forma informatitzada a través del programa epèrgam que fa servir el bibliotecari.

Objectius

El servei de préstec té com a finalitat permetre que els usuaris de la biblioteca puguin treure documents, durant un període limitat de temps.

Usuaris

Es consideren usuaris de la Biblioteca tots els membres de la comunitat educativa de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona. Es consideren membres de la comunitat educativa:

 • Estudiants de PQPI, CFGM i CFGS
 • Professorat
 • Personal d’administració i serveis (PAS)

Durada i condicions del préstec

La Biblioteca disposa de tres tipologies de préstec segons la seva durada per a una major comoditat i disponibilitat del fons.

Les diferents modalitats de préstec són:

 1. Préstec habitual: és per a tots els usuaris i té una durada de 15 dies naturals (inclòs cap de setmana) amb possibilitat de renovació per 15 dies més, sempre que es demani dins del període de préstec. No es renovaran documents en que el préstec hagi expirat. El nombre de documents a emportar-se és un màxim de 2 documents per usuari sigui quin sigui el seu suport (monografies, publicacions en sèrie, DVDs, … )
 2. Préstec per hores: el professorat i el personal d’administració i serveis pot retirar de la Biblioteca documents exclosos de préstec durant unes hores. El préstec tindrà com a durada màxima l’horari de tancament de la Biblioteca.
 3. Préstec d’aula: Els professors podran endur-se un nombre indeterminat de volums per a ser utilitzats a les aules, en concepte de préstec per a les classes. La durada màxima d’aquest préstec és fins al tancament de la Biblioteca.

Dipòsit

S’entén per dipòsit el fons documental que ha adquirit la Biblioteca i que es troba disponible a la sala de consulta de forma oberta.

Els documents que es troben en els diferents departaments educatius estan exclosos de préstec excepte per al professorat del mateix departament que en podran disposar a voluntat. Cada departament té una persona que s’encarrega de la gestió del seu fons i que determinarà les condicions d’accés al forn per part de l’alumnat.

La biblioteca no es farà responsable del préstec dels fons departamentals però oferirà ajuda al professorat al càrrec sempre que ho demani.

Documents exclosos de préstec

A part de les limitacions esmentades anteriorment del fons departamental, queden exclosos de préstec:

 • Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies, etc.).
 • Sèries i publicacions periòdiques (el número en curs).
 • Llibres, documents o mapes antics, rars i preciosos. Llibres, documents o mapes moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables.
 • Llibres, documents o mapes molt consultats dels quals les biblioteques només tinguin un exemplar. En el cas de tenir-ne diverses còpies, almenys una restarà exclosa de préstec per assegurar-ne la possibilitat de la consulta a la sala de lectura.
 • Fulls solts i opuscles.
 • Atles.
 • Documents que hagin estat donats amb aquesta condició (donacions, llegats, etc.)

Tots els documents exclosos de préstec els trobareu marcats amb un gomet vermell. Consulteu al Taulell del bibliotecari la possibilitat d’un préstec de cap de setmana.

Devolucions

És obligatori retornar els llibres abans de la data límit. D’aquesta manera es podrà garantir un bon funcionament d’aquest servei en benefici dels usuaris. Qualsevol membre vinculat a la comunitat educativa haurà de retornar a la biblioteca els documents en préstec a la fi de la seva vinculació amb l’EHTB.

Sancions

L’usuari és responsable dels materials que té en préstec, motiu pel qual vetllarà per la seva conservació durant els seu ús. Si un document es retorna malmès o deteriorat, o no es pot retornar per haver-lo perdut o abandonat, l’usuari haurà de restituir-lo per un de nou. Si l’obra està exhaurida, l’usuari haurà d’abonar a la Biblioteca un import que permeti adquirir-ne un altre de característiques similars. Fins que això no es compleixi l’usuari quedarà exclòs temporalment del Servei de préstec.

Els retards en el retorn dels préstecs seran sancionats amb exclusió de préstec, a saber que cada dia de retard equivaldrà dos dies de penalització. L’acumulació de més de 60 dies de retard suposarà l’exclusió total de préstec per aquell curs.