Reglament General de la Biblioteca de L’EHTB

TÍTOL I . Sobre la Biblioteca

Art.1 La biblioteca/mediateca tindrà com a missió permetre desenvolupar les funcions complementàries de les lectives i culturals pròpies del lloc, donant suport a l’activitat lectiva del centre.

Art.2 L’ús de la biblioteca està permès per a tots els membres de la Comunitat Educativa, és a dir, alumnes, professors i personal d’administració i serveis. Es podrà donar accés limitat en casos especials.

Art.3 La normativa de la biblioteca estarà disponible i de forma visible a l’entrada de la biblioteca.

TÍTOL II. Sobre els Espais de la Bilioteca

Art.4 La Biblioteca, ubicada a la planta baixa de l’edifici, està distribuïda en diferents espais.

Art.5 L’accés a tots aquests espais és obert excepte per a l’ús dels ordinadors (art.10)

Art.6 Espai vestíbul. Esta distribuït en dos espais diferents:

 1. Zona de lectura. En aquest espai es posa a disposició dels alumnes els últims números de les revistes que es reben a la biblioteca per tal que puguin fer-ne una lectura a la mateixa biblioteca.
 2. Taulell d’informació . Damunt del taulell es distribuiran díptics i altres publicacions que puguin ser d’interès per a la comunitat educativa. Darrera hi ha un tauló amb anuncis i altres informacions interessants per a l’alumnat.

També trobareu informació a l’estant de formació.

Art.7 Taulell bibliotecari. És l’espai destinat al treball del bibliotecari on també s’atendrà el servei de préstec i qualsevol altre dubte que es tingui sobre la biblioteca.

Art.8 Zona de la col·lecció. Espai on es troba tot el fons de la biblioteca, en format llibres, DVD, VHS, etc. L’accés al fons es obert per a tots els usuaris, excepte volums de gran format que es troben guardats en les vitrines. Per accedir-hi s’ha de demanar al responsable de la biblioteca que hi hagi en aquell moment.

Art.9 Espai de treball individual. Espai amb taules i cadires destinat al treball o estudi individual de l’alumne, per a consultar els documents exclosos de préstec o per a fer treball sempre respectant el silenci.

Art.10

Ordinadors. En aquest espai es posa a disposició dels usuaris uns terminals d’ordinadors amb connexió a Internet i a la xarxa interna de l’EHTB, per tal de que puguin fer treballs o consultes sempre que siguin relacionades amb els estudis. L’ús dels ordinadors està limitat a l’àmbit acadèmic.

Per a fer ús dels ordinadors, tots els usuaris, hauran de demanar al bibliotecari/a que li activi la sessió amb el seu carnet d’estudiant abans d’accedir als ordinadors. Llavors se li assignarà un dels equips del qual podrà fer ús durant una hora. Passada aquesta hora, si no hi ha alumnes esperant, es podrà continuar fent servir l’ordinador en trams prorrogables d’una hora.

TÍTOL III . Sobre les Funcions de la Biblioteca

Art.11 És funció de la Biblioteca l’adquisició de recursos d’acord amb les necessitats docents i d’estudi, amb la col·laboració dels diferents departaments.

Art.12 Fer disponibles els recursos amb un tractament adequat d’aquests, és a dir, catalogar, ordenar i classificar els documents per a facilitar-ne l’accés als usuaris.

Art.13 Condicionar i conservar els recursos de la Biblioteca en les condicions òptimes. Restaurar o substituir els que no ho estiguin.

Art.14 Organitzar activitats i promoure iniciatives per difondre els serveis i potenciar-ne l’ús.

TÍTOL IV . Sobre els Horaris

Art.15 L’horari de la biblioteca serà de 8:00 a 14:30, i de 15:00 a 20:30.

Art.16 Els horaris dels estudiants becats serà de 9:00 a 14:00 per al torn de matí, i de 16:00 a 20:00 per al torn de tarda.

Art.17 La biblioteca estarà oberta dins dels horaris establerts, des del primer dia lectiu fins a l’últim. La biblioteca tancarà els dies festius que l’escola també tanqui. Els mesos de juliol i agost estarà tancada per vacances.

Art.18 La Biblioteca es tancarà sempre que no hi sigui el bibliotecari i no hi hagi cap professor o responsable al lloc.

TÍTOL V. Sobre els Serveis de la Bilioteca

Art.19 Els serveis que presta la biblioteca són:

 1. Accés a les instal·lacions de la Biblioteca.
 2. Ús dels seus espais i equipaments
 3. Consulta del fons
 4. Préstec

Art.20 Com a serveis complementaris, la biblioteca ofereix:

 1. Formació d’usuaris
 2. Servei d’ofimàtica i d’accés a Internet. També accés a les carpetes compartides dels estudiants.

Art.21 Per a una correcta prestació dels serveis s’elaboraran reglaments específics quan es cregui necessari que hauran de ser aprovats pel Consell Escolar.

TÍTOL VI. Sobre els Drets i Deures dels Usuaris

Art.22 Els usuaris de la Biblioteca tenen dret a:

 1. Tenir accés a la Biblioteca i a tots els seus serveis dins dels seus horaris d’obertura.
 2. Disposar d’un material digne i adaptat a les seves necessitats.
 3. Ser atesos en les seves peticions de la millor manera possible.

Art.23 Son deures dels usuaris de la Biblioteca:

 1. Tractar els recursos i espais de la Biblioteca amb respecte.
 2. Retornar els documents en préstec en els terminis establerts.
 3. Mantenir un comportament digne a la Biblioteca.
 4. Reposar el material que s’hagi malmès, perdut o deteriorat. O el seu import econòmic.

TÍTOL VII. Sobre els Responsables de la Biblioteca

Art.24 S’estableix que hi haurà, com a mínim, una persona de plena dedicació a jornada completa o dues persones a mitja jornada.

Art.25 S’estableix la figura del tutor tècnic que:

 1. Serà escollit per l’Equip Directiu entre tots els membres del Claustre de professors, o bé, qui es presenti voluntàriament.
 2. El càrrec serà, com a mínim, anual. En els casos que es presentin voluntàriament pot ser indefinit.

Art.26 Els membres del professorat compliran les hores de guàrdia a la Biblioteca, excepte quan hagin de suplir a un altre professor o algun altre servei estipulat al seu càrrec. En cas d’absència hauran d’informar d’aquesta a consergeria o bé al bibliotecari qui hi hagi en aquell moment a la Biblioteca.

TÍTOL VIII. Sobre els Drets i Deures del Responsable de la Biblioteca

 

Art.27 Són deures del bibliotecari o bibliotecaris:

 1. Col·laborar en l’elaboració del pla anual a principis de curs amb els projectes i expectatives.
 2. Col·laborar en l’elaboració de la memòria final, al acabar el curs.
 3. Vigilar i ser a la Biblioteca durant la seva jornada laboral, tal i com s’estableix a l’article 16.
 4. Formar-se adequadament per al desenvolupament del seu càrrec.
 5. Organitzar els recursos disponibles i promocionar-los.
 6. Atendre els suggeriments dels usuaris.
 7. Planificar activitats d’animació i dinamització.
 8. Respectar els gustos i interessos lectors dels usuaris.
 9. Mantenir un bon tracte amb la resta de companys i informar-se degudament.
 10. Assessorar en la cerca d’informació i en la promoció de la lectura.
 11. Mantenir contacte amb els caps de departament per a determinar els llibres de les seves respectives matèries que puguin ser prestats o consultats.

Art.28 Són drets del bibliotecari:

 1. A que es respectin els seus horaris.
 2. A un descans dins la jornada laboral de 15 o 20 minuts, en que el professor de guàrdia haurà de suplir el seu lloc.
 3. Assistència a les reunions del Consell Escolar quan sigui necessari.
 4. Ser tractat amb respecte per part de la comunitat en general.

Art.29 Són deures del tutor tècnic de la biblioteca:

 1. Fer d’enllaç entre el(s) bibliotecari(s) i l’Equip Directiu o el Consell Escolar.
 2. Vetllar per al bon funcionament de la Biblioteca.
 3. Haurà de reunir-se amb els bibliotecaris com a mínim un cop al mes i visitar un cop per setmana per a dubtes puntuals.
 4. Elaboració del pla anual a principis de curs amb els projectes i expectatives, amb l’ajut dels bibliotecaris.
 5. Elaboració de la memòria final, al acabar el curs, amb l’ajut dels bibliotecaris.

Art.30 Són drets del tutor tècnic de la Biblioteca:

 1. A que les hores de treball a la Biblioteca, com a tutor, siguin incloses dins del seu horari habitual de treball.
 2. El professor que sigui tutor de la Biblioteca no té obligació a ser-hi més que a les hores estipulades per a guàrdies i les reunions. (vegeu art. 29 c) )

Art.31 Són deures del professorat de guàrdia:

 1. Estar a la Biblioteca en les hores de guàrdia assignades. Les absències hauran de ser informades al bibliotecari per a que en tingui constància.
 2. Vetllar per la tranquil·litat i el silenci a la Biblioteca mentre duri la seva guàrdia.
 3. Respectar la figura del bibliotecari com a encarregat de la Biblioteca i la del tutor tècnic.

Art.32 Son drets del professorat:

 1. A que les hores de treball a la Biblioteca siguin incloses dins del seu horari habitual de treball.
 2. A l’ús d’un ordinador personal per a les seves tasques mentre sigui a la Biblioteca com a professor de guàrdia.

TÍTOL IX. Sobre els Recursos Ecònomics

Art.33 A començament de curs escolar s’assignarà, dins dels pressupostos del Centre, una partida econòmica per a despeses de la Biblioteca.

Art.34 El Claustre estarà informat tant de la partida com de la gestió del pressupost.

Art.35 A la memòria final es presentarà un balanç detallat de les despeses de la Biblioteca.

Art.36 Es poden recaptar fons d’altres organismes, particulars o institucions, contant amb el vist i plau del Consell Escolar.

Art.37 Els recursos disponibles s’invertiran tant en l’adquisició de material com en activitats d’animació o promoció de la lectura, prioritzant sempre el primer davant del segon.

Art.38 No s’inclou com a material bibliogràfic els llibres de text o material d’aula.

TÍTOL X. Règim Disciplinari

Art.39 Podran ser privats d’accés a la biblioteca aquells alumnes que no respectin les normes mínimes de comportament i hagin estat advertits.

Art.40 Els usuaris que excedeixin el període de préstec d’un exemplar se’ls entregarà la corresponent notificació amb la finalitat que procedeixin a la seva devolució. En cas que no es portés a terme la devolució es retindria el butlletí de notes, o bé, el quadern de la Formació en Centres de Treball (FCT)

Art.41 Es podrà negar l’ús de la biblioteca i els seus serveis a aquells usuaris que hagin deteriorat greument o hagin malmès algun material de la Biblioteca.

Art.42 Els agents encarregats d’aplicar aquest reglament i el seu règim disciplinar són, en ordre creixent: el(s) bibliotecari(s), el Tutor de la Biblioteca i l’Equip Directiu.

Revisió

Art.43 La revisió d’aquest document es farà un cop l’any i qualsevol modificació ha de rebre el recolzament d’una majoria del Claustre.

Art.44 En el cas de produir-se modificacions hauran de ser aprovades per el consell escolar per a la seva incorporació als documents programàtics corresponents.