CFGS – Preinscripció i matrícula 2021-22

Presentació de sol·licituds de PREINSCRIPCIÓ

Quan

La sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau superior, l’has de presentar del 25 al 31 de maig i has d’adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui.

És molt important que respectis les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l’hora d’obtenir la plaça.

Qui ha de presentar la sol·licitud de preinscripció ?

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció tots els alumnes que volen accedir a qualsevol cicle de formació professional de grau superior.

Què necessito per fer la preinscripció?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet.

Et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.

 • Eina d’identificació digital.

La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.

 • Codi identificador de l’alumne o l’alumna, RALC.

Quan les sol·licituds de preinscripció es fan electrònicament cal tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna.

Podeu consultar l’identificador de l’alumne en aquest enllaç: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d’identificador, el pare, la mare o el tutor o la tutora legal que faci el tràmit s’ha d’autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l’alumne i, un cop validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades.

 • Codi del cicle al qual voleu accedir.
 • Documentació identificativa.
És necessària quan l’alumne no té el codi identificador o si la sol·licitud es fa en suport informàtic:

 • El llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió si l’alumne és menor. Si és el cas, el passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si l’alumne és major de 18 només cal presentar el seu DNI.
 • Cal escanejar o fotografiar aquesta documentació i adjuntar-la.
 • Documentació acreditativa de l’expedient acadèmic.
 • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés.
 • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o de tècnic/a de formació professional no han de presentar cap certificat. La qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal adjuntar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal adjuntar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE cal adjuntar la còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.
 • En el cas que s’al·legui el curs d’orientació universitària (COU): la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.
 • En el cas que s’al·legui un títol de tècnic/a especialista (FP2): la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger i aquest estudi no està homologat a Catalunya des l’any 2016:
  • Cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l’homologació.
  • Si en la credencial no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació.(IMPORTANT: si no es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.)
  • Si l’alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no s’ha pogut iniciar el tràmit d’homologació:
  • Es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s’ha iniciat l’expedient d’homologació. En aquest cas, la qualificació es considera que és un 5.
 • Alumnes que han realitzat proves d’accés:
  • Els alumnes que han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal que presentin el certificat. El Departament obté la qualificació de l’aplicació de gestió de proves i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
  • En el cas dels alumnes que han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya anteriors al 2011 o en altres comunitats autònomes cal que adjuntin la certificació d’haver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).
  • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual cal que adjuntin una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
  • Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció el certificat de superació d’aquesta prova.

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

Mètode 1: (Sol·licitud electrònica (IdCAT o certificat electrònic), si l’escola d’hoteleria i turisme és la primera opció.

 • Pas 1:
Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format electrònic. Per fer-ho necessitaràs una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.
 • Pas 2:
Introdueix el número identificador de l’alumne, el RALC.
 • Pas 3:
Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
 • Pas 4:
Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir.
 • Pas 5:
Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 • Pas 6:
Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
 • Pas 7:
Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 • Pas 8:
Envia la sol·licitud de preinscripció.

Mètode 2:  Sol·licitud amb suport informàtic, si l’escola d’hoteleria i turisme és la primera opció.

 • Pas 1:
Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en suport informàtic.
 • Pas 2:
Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
 • Pas 3:
Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir.
 • Pas 4:
Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 • Pas 5:
Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
 • Pas 6:
Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 • Pas 7:
Envia la sol·licitud de preinscripció.

Mètode 2: Sol·licitud amb suport informàtic, si l’escola d’hoteleria i turisme és

Identificació Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona

C. Pintor Alsamora, 3

08016 Barcelona

Telèfon del centre
 • Telèfon 1 (9 a 14h): 93 408 00 18
 • Telèfon 2 (9 a 14h): 634 289 522
Horari d’atenció telefònica 9 a 14h
Adreça electrònica a8044934@xtec.cat
Codi de centre 08044934