Educació Física

AVALUACIÓ CONTÍNUA/QUALIFICACIÓ

La nota d’avaluació s’obtindrà del apartats següents:

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

Currículum ordinari d’ Educació Física ESO
Activitats de síntesi Controls pràctics d’habilitats motrius i/o jocs finals de continguts esportius 20%
Activitats de desenvolupament Evolució i millora de habilitats  motrius 

(Instrument: registre a la llibreta prof. o en rúbriques)

30% 70%
Participació activa

(Instrument: registre a la llibreta prof)

20%
Actitud global: – cooperació, higiene, valors(respecte profe, companys, material,..), capacitat d’escolta,.. 20%
Actitud Bon comportament a la classe 10% 10%

 

 • Es tracta d’una avaluació trimestral i contínua
 • Per aprovar el trimestre es farà la mitjana entre les notes globals de les unitats didàctiques o continguts treballats sempre que la nota superi el quatre, l’alumne/a s’hagi presentat a tots els controls i hagi entregat totes les tasques.
 • Per aprovar el curs, es farà la mitjana de les notes dels 3 trimestres. Per poder fer-la caldrà aprovar com a mínim 2 trimestres i haver-se   presentat a tots els controls.
 • Es programarà les adaptacions necessàries per l’alumnat que tingui problemes per assolir les competències marcades i s’avaluarà segons els criteris establerts.
 • També es considerarà la manca de respecte a les persones i al material, que pot comportar la no superació de la matèria.

Si la mitjana de les notes de les tres avaluacions és inferior a 5, l’alumne haurà de presentar-se a la prova de suficiència que es realitzarà en posterioritat a la prova de final de curs. 

En tots aquests casos, es procedirà al sistema de recuperació, que consistirà en una prova escrita, o un treball, per recuperar cada avaluació. 

ASSISTÈNCIA

  • Caldrà assistir i participar en un 70 % dels continguts treballats en una U.D o en un trimestre per aplicar els criteris.  Per poder ser avaluat caldrà justificar les faltes pel metge i en aquesta situació s’acordarà amb el professor un treball compensatori. La nota del contingut treballat no podrà ser superior a 7. Un alumne que tingui més d’un 40%  de faltes sense justificar per U.D o trimestre no podrà aprovar.

 

 • Si per raons de malalties eventuals (superior a un trimestre) l’alumne/a no pogués participar de les classes practiques, haurà de portar un justificant mèdic i s’acordarà amb el professor un treball compensatori. L’assistència a classe serà obligatòria.  

 

 • Quant a les malalties o lesions llargues en què l’alumne/a no pot fer les classes amb normalitat durant tot el curs caldrà presentar un certificat mèdic on consti que l’alumne queda exempt aclarint els motius i el departament  adaptarà el currículum a les necessitats de l’alumne. 
 • Dos retards de l’alumne a la classe es considera una falta injustificada.

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA

a) al juny:

 evolució al llarg del curs (10 % de la nota)

 dossier (40% de la nota)

 prova cardiovascular (50% restant)

 prova opcional relacionada amb el ball que es tindrà en consideració

b) del curs anterior:

 Cal aprovar el primer trimestre i en el cas de recuperar el curs de segon d’ESO per no haver realitzat natació s’haurà de presentar un treball escrit de Natació.

 

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DE BATXILLERAT

 

INSTRUMENTS

Per obtenir la informació desitjada utilitzarem els següents instruments i estratègies:

Exàmens Pràctics:

* Test físics o de caràcter motriu, proves d’execució tècnica o tàctica, i/o l’observació d’una situació real de joc. (Test tècnic. ) (L’observació podrà ser objectiva o subjectiva). 

* Produccions i representacions d’activitats individualment i amb grup.

* Llistes de control, escala numèrica o descriptiva. 

Treballs conceptuals:

* Apunts,articles i fitxes de classe. (Dossier  de classe si s’escau).

 • Presentació d’activitats escrites. 

     * Treballs monogràfics, murals i treballs escrits.

Actitud:

     * Registres d’esdeveniments ( esforç, superació i respecte) 

     *  Apunts a la llibreta(assistència)

     * Registre llibreta (dutxa i higiene)

AVALUACIÓ CONTÍNUA/QUALIFICACIÓ

La nota d’avaluació s’obtindrà del apartats següents:

40% exàmens pràctics individuals i en grup.

40% treball diari a classe (tècnic,tàctic i actitudinal). 

20% treballs conceptuals.

 • Es tracta d’una avaluació trimestral i continuada.
 •  La neteja regular al final de la sessió és condició indispensable per superar la matèria. La dutxa continuada possibilitarà l’accés al deu.
 • Per aprovar el trimestre es farà la mitjana entre les notes globals de les unitats didàctiques o els  continguts treballats, sempre que la nota superi el tres, l’alumne/a s’hagi presentat a tots els controls i hagi entregat totes les tasques sempre que s’hagin entregat tots els treballs conceptuals.
 • Per aprovar el curs, es farà la mitjana de les notes dels 3 trimestres. Per poder fer-la caldrà aprovar com a mínim 2 trimestres,  sempre i quan no hi hagi cap trimestre suspès amb una nota inferior a quatre i que l’alumne s’hagi  presentat a tots els controls.
 • Programarem les adaptacions necessàries per l’alumnat que tingui problemes per assolir les competències marcades i l’avaluarem segons els criteris establerts.

ASSISTÈNCIA

 • Caldrà assistir i participar en un 70 % dels continguts treballats en una U.D o en un trimestre per aplicar els criteris.  Per poder ser avaluat caldrà justificar les faltes pel metge i en aquesta situació s’acordarà un treball compensatori amb el/la professor/a. La nota del contingut treballat no podrà ser superior a 7,en cas que no es contempli un aprenentatge motor. Un/a alumne que tingui més d’un 30%  de faltes sense justificar per U.D. o trimestre no podrà aprovar.
 • Si per raons de malalties o lesions eventuals  l’alumne/a no pogués participar de les classes pràctiques, haurà de portar un justificant mèdic i s’acordarà amb el/la professor/a un treball compensatori. L’assistència a classe serà obligatòria.  
 • Quant a les malalties o lesions llargues en què l’alumne/a no pot assistir a classes durant tot el curs, caldrà presentar un certificat mèdic on consti que l’alumne/a queda exempt, tot i  aclarint els motius, i el departament adaptarà el currículum a les necessitats de l’alumne/a. L’assistència a classe és obligatòria.
 • Dos retards de l’alumne/a a la classe es considera una falta injustificada.

AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES I RECUPERACIONS

 • S’establiran mecanismes de recuperació i reforç a final de curs basats en proves relacionades amb els criteris d’avaluació i les competències no assolides.
 • Per als alumnes que hagin de recuperar al  juny o al setembre caldrà presentar un treball teòric, determinat pel departament, i realitzar l’examen pràctic en relació als continguts del curs. El percentatge de la nota serà el 50% per al teòric i el 50% per al pràctic.