Música

PRESENTACIÓ

La nostra intenció és que els nostres alumnes aprenguin música mitjançant una experiència vivencial. Que la sentin i comprenguin quan l’escoltin i que la visquin quan la facin en primera persona.

Les sortides i actuacions en directe ajudaran a complir aquests objectius.

La matèria de música de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

  1. Utilitzar la veu, els instruments i el cos per a expressar-se musicalment de forma creativa i personal.
  1. Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica.
  1. Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.
  1. Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació musical i per a l’expressió corporal

CONTINGUTS

Els continguts de la matèria de cada curs s’organitzen en tres apartats: escoltar i comprendre; interpretar i crear, i dimensió social i cultural.

En el primer curs els continguts potencien l’escolta i la interpretació musical; el nostre alumnat realitza  audicions en directe com a objectiu final del treball d’aula i  estudi a casa. A segon curs els continguts se centren en la comprensió i la valoració, sense deixar de banda la pràctica musical (creació, interpretació, enregistrament,difusió), tenint sempre en compte la dimensió social de la música. I en el quart curs, de caràcter optatiu, s’aprofundeix en tots aquests aspectes, tot posant un èmfasi especial en la dimensió cultural de la música, transcendint l’entorn més immediat de l’alumnat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1 Competència d’autonomia i iniciativa personal.

La música col·labora en el desenvolupament de la competència d’autonomia i iniciativa personal, per mitjà del treball col·laboratiu i l’habilitat per planificar i gestionar projectes. La interpretació i la composició són dos clars exemples d’activitats que requereixen d’una planificació prèvia i de la presa de decisions per obtenir els resultats desitjats. En les activitats relacionades especialment amb la interpretació musical, es desenvolupen capacitats i habilitats com la perseverança, la responsabilitat, l’autocrítica i l’autoestima.

2  Competència social i ciutadana

La música contribueix també a la competència social i ciutadana. La participació en activitats musicals de distinta índole, especialment les relacionades amb la interpretació i creació col·lectiva que requereixen d’un treball cooperatiu, col·labora en l’adquisició d’habilitats per relacionar-se amb els altres. La participació en experiències musicals col·lectives permet expressar idees pròpies, valorar les dels altres i coordinar les pròpies accions amb les dels altres integrants del grup responsabilitzant-se en la consecució d’un resultat. El contacte amb una àmplia varietat de músiques, tant del passat com del present, afavoreix la comprensió de les aportacions de les diferents cultures i la valoració dels altres i dels trets de la societat en què es viu.

3 Competència digital

La música també contribueix de manera directa al desenvolupament del tractament de la informació i competència digital. L’ús dels recursos tecnològics en el camp de la música possibilita el coneixement i domini bàsic del maquinari i el programari musical, els distints formats de so i d’audiovisual o les tècniques de tractament i gravació del so relacionats, entre altres, amb la producció de missatges musicals, audiovisuals i multimèdia. Així mateix, afavoreix el seu aprofitament com a eina per als processos d’auto aprenentatge i la seva possible integració en les activitats d’oci. A més, l’obtenció d’informació musical requereix de destreses relacionades amb el tractament de la informació encara que des d’aquesta matèria, mereix especial consideració l’ús de productes musicals i la seva relació amb la distribució i els drets d’autor/a.

4 Competència d’aprendre a aprendre

La música també contribueix al desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre, potenciant capacitats i destreses fonamentals per a l’aprenentatge guiat i autònom com l’atenció, la concentració i la memòria, al temps que desenvolupa el sentit de l’ordre i de l’anàlisi. D’una banda, l’audició musical necessita una escolta reiterada per arribar a conèixer una obra, reconèixer-la, identificar els seus elements i apropiar-se’n. D’una altra, totes aquelles activitats d’interpretació musical i d’entreteniment auditiu requereixen la presa de consciència sobre les pròpies possibilitats, la utilització de distintes estratègies d’aprenentatge, la gestió i control eficaç dels propis processos.

5 Competència en comunicació lingüística

En relació amb la competència en comunicació lingüística, la música contribueix, com altres matèries, a enriquir els intercanvis comunicatius i a l’adquisició i ús d’un vocabulari musical bàsic. També col·labora en la integració del llenguatge musical i del llenguatge verbal, i en la valoració de l’enriquiment d’aquesta interacció.

6 Competència en el coneixement i la interacció en el món

Des del punt de vista de la competència en el coneixement i la interacció amb el món, la música realitza la seva aportació a la millora de la qualitat del medi ambient, identificant i reflexionant sobre l’excés de soroll, la contaminació sonora i l’ús indiscriminat de la música, amb la finalitat de generar hàbits saludables. A més, els continguts relacionats amb l’ús correcte de la veu i de l’aparell respiratori, no tan sols per aconseguir resultats musicals òptims, sinó també per prevenir problemes de salut, incideixen en el desenvolupament d’aquesta competència.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

DEPARTAMENT DE MÚSICA 1r ESO

 

  Activitats de síntesi 

(Proves avaluables) 

Proves Orals i escrites   

40% 

 

Activitats desenvolupament

 

Proves d’avalució i coavaluació de flauta

Participació d’activitats fora de l’aula

(FLAUTEGEM i altres) 

Libreta de música

             

              40%

            10% 

 

Actitud 

Actitud a l’aula

Material de música

Presentació de treballs 

 

10% 

 

DEPARTAMENT DE MÚSICA 2n ESO

Activitats de síntesi (Proves avaluables)   

Proves Orals i escrites 

40% 
Activitats desenvolupament

 

 

Proves d’avalució i coavaluació de flauta

Participació d’activitats fora de l’aula

(FLAUTEGEM i altres) 

Libreta de música

 

              40%

            10% 

 

Actitud 

Actitud a l’aula

Material de música

Presentació de treballs 

 

10% 

 

Avaluació

  • S’ha d’aprovar el 3r trimestre. Si es suspenen les dues avaluacions anteriors, s’ha de treure un 6 com a mínim a la 3a. avaluació. 
  • Per tal d’assolir qualsevol matèria s’han de lliurar els treballs a la data fixada.
  • Es facilitaran graelles d’autoavaluació per tal que l’alumne prengui consciència del procés d’aprenentatge i assoliment

 

Recuperació de la matèria

  • Criteris de recuperació 1r: si s’aprova 2n d’ESO queda aprovat 1r o bé aprovant la 1a o 2a avaluació. 

Criteris de recuperació 2n: s’ha de lliurar un dossier en el període establert per a les recuperacions (gener/febrer).