Ciències Socials

CRITERIS D’AVALUACIÓ A L’ESO

IES   MARIA AURÈLIA CAPMANY

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ A L’ESO.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS.        CURS 2019-2020.

 

 1. Valoració trimestral de la matèria

– Actitud.- Assistència, comportament, qualificacions per participació a l’aula:  10% de la nota.

– Activitats de desenvolupament (exercicis a l’aula, deures a casa i tests diversos).-

        -Activitats diàries: 20%  

        -Activitats d’aplicació competencial: 20%

– Proves competencials: 50%

 

Aquest criteri s’aplica amb DUES excepcions.

 1. La de l’alumnat amb currículum adaptat amb Plans Individualitzats, amb els quals els criteris es flexibilitzen d’acord amb les peculiaritats específiques de cada cas.

En el cas dels grups A-B, la qualificació màxima serà AS. I canviem la proporció 10/20/20/50 per   10/25/25/40.

 1. La dels grups de 4t d’ESO, on la proporció és 5-10/10/20-25/60.

 

 1. Mesures de recuperació trimestral

La recuperació de trimestres anteriors es farà amb proves competencials i activitats d’aplicació.

 

 1. Activitats extraordinàries de recuperació de final de curs. Convocatòries de juny

– Convocatòria ordinària.- El 40% de la nota correspondrà a activitats d’aplicació; el 40% a la prova competencial; el 20% a les qualificacions acumulades al llarg del curs.

– Convocatòria extraordinària.- El 80% de la nota correspondrà a la prova competencial; el 20% a la nota del curs. 

 

La qualificació màxima per als alumnes aprovats en les dues convocatòries serà d’AS, el que és una directriu del centre.

 

 1. Recuperació d’una matèria pendent del curs anterior

Es recupera una matèria pendent si s’aproven dos trimestres del curs posterior. També, òbviament, si s’aprova el curs següent en la convocatòria de juny. 

La qualificació màxima per als alumnes aprovats serà d’AS.

 

 1. Descompte per faltes d’ortografia i expressió

– El professorat corregirà  les faltes de sintaxi, morfologia, lèxic i ortografia en els escrits de l’alumnat; i farà les observacions personals necessàries.

– Només en casos extrems es descomptarà de la nota global un màxim de 0’5 punts.

 

 1. Efecte de l’absentisme en les qualificacions

L’absentisme perjudica el rendiment escolar i té una repercussió directa en la nota, en el 10% d’actitud.

Dos retards (arribar a l’aula quan el professor ja ha tancat la porta) equivaldran a 1 falta injustificada.

 

 1. Uns altres elements de valoració

– No s’efectuarà cap examen fora del dia i hora fixats si no es presenta un justificant oficial.

 

 

IES   MARIA AURÈLIA CAPMANY

PRIMER DE BATXILLERAT. HISTÒRIA DEL MON CONTEMPORANI.

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ.        CURS 2019-2020.

 

 1. Percentatges de valoració trimestral de la matèria

– Assistència, actitud, notes per participació a l’aula i per elaboració de deures:  5%.

– Exàmens parcials: 95 %.

 

 1. Exàmens  

– 2 o 3 per trimestre.  

– Els exàmens  són acumulatius.

– Una part de les proves escrites (comentaris de text, tipus de qüestió, continguts compatibles) es basaran en els exàmens de Selectivitat (aprofitant el currículum i criteris de correcció de les PAAU).

 

 1. Descompte per faltes d’ortografia i expressió

– El professorat corregirà  les faltes de sintaxi, morfologia, lèxic i ortografia en els escrits de l’alumnat; i farà les observacions personals necessàries.

– Només en casos extrems es descomptarà de la nota global un màxim de 0’25 punts.

 

 1. Efecte de l’absentisme en les qualificacions

És un objectiu fonamental d’aquest curs posar els mitjans per a frenar la preocupant tendència dels darrers anys, un increment exagerat de retards i faltes d’assistència no justificades de l’alumnat.

L’absentisme implica incivisme, desmoralització a mig termini i fracàs escolar a llarg termini.

Per aquestes raons hem optat per substituir la fracassada estratègia de compressió cap als absentistes per una altra de dissuasió, de repercussió directa de les faltes sobre les notes:

-3 faltes injustificades en un trimestre suposen     1 punt menys en la nota final del trimestre.

-6                       “       2

-9                       “       3

-12                     “       4

Dos retards (arribar a l’aula quan el professor ja ha tancat la porta) equivaldran a 1 falta.

Hi haurà una mesura suplementària: quan un escolar acumuli 4 faltes (justificades o no), haurà de demostrar la recuperació de la tasca presencial no feta a l’aula,  mitjançant la superació d’una prova escrita (que es farà en la tercera classe després de la seva reincorporació).

 

 1. Efecte de l’ús del mòbil a l’aula en les qualificacions

L’ús del mòbil o tecnologies electròniques diverses a l’aula serà considerat una falta greu, amb una penalització immediata: l’escolar implicat serà expulsat de classe i farà un examen (de tota la matèria impartida des d’inici de curs) al dia següent.

 

 1. Superació del curs

La matèria és acumulativa, el que té tres conseqüències:

– Primer, en cada examen s’estudia tot el temari fet des d’inici de curs.

– Segon, el tipus de recuperació.

– Tercer, la nota final serà una valoració ponderada de les notes del curs, amb una especial importància per als darrers exàmens. Qui aprova la tercera avaluació aprova el curs. En cas contrari, caldrà presentar-se de tota la matèria en l’examen final, tant en la convocatòria de juny com en la de setembre.

 

 1. Recuperació. Convocatòria extraordinària de setembre

– La recuperació es basa en dos principis: la matèria és acumulativa; l’avaluació és contínua. El professor valorarà l’evolució de l’actitud i de  la laboriositat de cada alumne, la millora en les seves capacitats.

– No es farà un examen de recuperació específic per trimestre, perquè cada nou examen i cada avaluació poden ser interpretats com una recuperació de la matèria prèvia., 

– Per aquesta raó en la convocatòria de setembre es farà sempre un examen de tota la matèria del curs. Considerem que no és ja operatiu que en aquest nivell l’alumne faci un dossier d’estiu.

 

 1. Uns altres elements de valoració

– No s’efectuarà cap examen fora del dia i hora fixats si no es presenta un justificant oficial.

IES   MARIA AURÈLIA CAPMANY  

SEGON DE BATXILLERAT. MATÈRIA COMUNA D’HISTÒRIA.

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ.        CURS 2019-2020.

 

 1. Percentatges de valoració trimestral de la matèria

– Assistència, actitud, notes per participació a l’aula i per elaboració de deures:  5%.

– Exàmens parcials: 95 %.

 

 1. Exàmens

– 2 o 3 per trimestre.  

– Els exàmens  són acumulatius.

– Les proves escrites es basaran en els exàmens de Selectivitat (aprofitant el currículum i criteris de correcció de les PAAU).

 

 1. Descompte per faltes d’ortografia i expressió

– El professorat corregirà  les faltes de sintaxi, morfologia, lèxic i ortografia en els escrits de l’alumnat; i farà les observacions personals necessàries.

– Només en casos extrems es descomptarà de la nota global un màxim de 0’25 punts.

 

 1. Efecte de l’absentisme en les qualificacions

És un objectiu fonamental d’aquest curs posar els mitjans per a frenar la preocupant tendència dels darrers anys, un increment exagerat de retards i faltes d’assistència no justificades de l’alumnat.

L’absentisme implica incivisme, desmoralització a mig termini i fracàs escolar a llarg termini.

Per aquestes raons hem optat per substituir la fracassada estratègia de compressió cap als absentistes per una altra de dissuasió, de repercussió directa de les faltes sobre les notes:

-3 faltes injustificades en un trimestre suposen  1 punt menys en la nota final del trimestre.

-6                       “     2

-9                       “     3

-12                     “     4

Dos retards (arribar a l’aula quan el professor ja ha tancat la porta) equivaldran a 1 falta.

Hi haurà una mesura suplementària: quan un escolar acumuli 4 faltes (justificades o no), haurà de demostrar la recuperació de la tasca presencial no feta a l’aula,  mitjançant la superació d’una prova escrita (que es farà en la tercera classe després de la seva reincorporació).

 

 1. Efecte de l’ús del mòbil a l’aula en les qualificacions

L’ús del mòbil o tecnologies electròniques diverses a l’aula serà considerat una falta greu, amb una penalització immediata: l’escolar implicat serà expulsat de classe i farà un examen (de tota la matèria impartida des d’inici de curs) al dia següent.

 

 1. Superació del curs

La matèria és acumulativa, el que té tres conseqüències:

– Primer, en cada examen s’estudia tot el temari fet des del començament de curs.

– Segon, el tipus de recuperació.

– Tercer, la nota final serà una valoració ponderada de les notes del curs, amb una especial importància per als darrers exàmens.  Per això, qui aprova la tercera avaluació aprova el curs. En cas contrari, caldrà presentar-se de tota la matèria en l’examen final, tant en la convocatòria de maig com en la de juny.

En tot cas, cal precisar que tothom (també els aprovats) han de presentar-se de forma obligatòria a l’examen final de maig, com una forma de ratificar coneixements i preparar la Selectivitat.

 

 1. Recuperació.  Convocatòria extraordinària de juny.

– La recuperació es basa en dos principis: la matèria és acumulativa; l’avaluació és contínua. El professor valorarà l’evolució de l’actitud i de  la laboriositat de cada alumne, la millora en les seves capacitats.

– No es farà un examen de recuperació específic per trimestre, perquè cada nou examen i cada avaluació poden ser interpretats com una recuperació de la matèria prèvia.

– Per aquesta raó en la convocatòria de juny es farà sempre un examen de tota la matèria del curs.

– La matèria de 1r es recupera  amb un examen de tota la matèria del curs, en les convocatòries oficials.

 

 1. Uns altres elements de valoració

– No s’efectuarà cap examen fora del dia i hora fixats si no es presenta un justificant oficial. 

IES   MARIA AURÈLIA CAPMANY

  SEGON DE BATXILLERAT.

   HISTÒRIA DE L’ART

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ.        CURS 2019-2020.

 

 1. Percentatges de valoració trimestral de la matèria

– Assistència, actitud, notes per participació a l’aula i per elaboració de deures:  5%.

– Realització de treballs sobre els corrents artístics i les obres indicades: 15%.

   La seva presentació serà obligatòria: en cas contrari, es perd el dret a fer els exàmens.

– Exàmens parcials: 80 %.  Per a aprovar la matèria i que pugui computar-se el 20% corresponent als altres dos apartats és obligatori obtenir una nota mitjana mínima de 4 en els exàmens.  

 

 1. Exàmens  

– 2 o 3 per trimestre.  

– Els exàmens no són acumulatius.

– Una part important de les proves escrites es basaran en els exàmens de Selectivitat (aprofitant el currículum i criteris de correcció de les PAAU).

 

 1. Descompte per faltes d’ortografia i expressió

– El professorat corregirà  les faltes de sintaxi, morfologia, lèxic i ortografia en els escrits de l’alumnat; i farà les observacions personals necessàries.  Les faltes ortogràfiques

penalitzaran la nota dels exàmens.

– Només en casos extrems es descomptarà de la nota global un màxim de 0’25 punts.

 

 1. Efecte de l’absentisme en les qualificacions 

És un objectiu fonamental d’aquest curs posar els mitjans per a frenar la preocupant tendència dels darrers anys, un increment exagerat de faltes d’assistència no justificades de l’alumnat.

L’absentisme implica pèrdua d’hàbits de civilitat, desmoralització a mig termini i fracàs escolar a llarg termini.

Per aquestes raons hem optat per substituir la fracassada estratègia comprensiva cap als absentistes per una de dissuasió, de repercussió directa i immediata de les faltes sobre les notes:

 

-3 faltes injustificades en un trimestre suposa 1 punt menys en la nota final del trimestre.

-6                       “   2

-9                       “   3

-12                     “   4

 

 1. Superació del curs

– Per a superar la matèria cal aprovar els tres trimestres.

– En cas de no aprovar un dels tres trimestres, només aquest haurà de ser recuperat en els exàmens finals, tant de maig com de juny. En ambdós, serà preceptiva la presentació del dossier de comentaris d’obres d’art (que ja no tindrà una incidència directa en forma de percentatge la qualificació). 

 

 1. Recuperació

– L’avaluació és contínua. El professorat valorarà l’evolució de l’actitud i de  la laboriositat de cada alumne, la millora en les seves capacitats.

– No es farà un examen de recuperació per trimestre, sinó al final del curs.

 

 1. Uns altres elements de valoració

– No s’efectuarà cap examen fora del dia i hora fixats si no es presenta un justificant oficial.

IES   MARIA AURÈLIA CAPMANY

SEGON DE BATXILLERAT.  GEOGRAFIA.

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ.        CURS 2019-2020.

 

 1. Percentatges de valoració trimestral de la matèria

– Assistència, actitud, notes per participació a l’aula i per elaboració de deures:  5%.

– Exàmens parcials: 95 %.

Per a aprovar la matèria i que pugui computar-se el 5% corresponent al primer apartat és obligatori obtenir una nota mitjana mínima de 4 en els exàmens.  

 

 1. Exàmens  

– 2 o 3 per trimestre.  

– Els exàmens no són acumulatius.

– Una part important de les proves escrites es basaran en els exàmens de Selectivitat (aprofitant el currículum i criteris de correcció de les PAAU).

 

 1. Descompte per faltes d’ortografia i expressió

– El professorat corregirà  les faltes de sintaxi, morfologia, lèxic i ortografia en els escrits de l’alumnat; i farà les observacions personals necessàries.

– Només en casos extrems es descomptarà de la nota global un màxim de 0’25 punts.

 

 1. Efecte de l’absentisme en les qualificacions

És un objectiu fonamental d’aquest curs posar els mitjans per a frenar la preocupant tendència dels darrers anys, un increment exagerat de faltes d’assistència no justificades de l’alumnat.

L’absentisme implica pèrdua d’hàbits de civilitat, desmoralització a mig termini i fracàs escolar a llarg termini.

Per aquestes raons hem optat per substituir la fracassada estratègia comprensiva cap als absentistes per una de dissuasió, de repercussió directa i immediata de les faltes sobre les notes:

-3 faltes injustificades en un trimestre suposa 1 punt menys en la nota final del trimestre.

-6 faltes injustificades suposen 2 punts menys

-9 faltes injustificades suposen 3 punts menys

-12 faltes injustificades suposen 4 punts menys

 

 1. Superació del curs

– Per a superar la matèria cal aprovar els tres trimestres.

– En cas de no aprovar un dels tres trimestres, només aquest haurà de ser recuperat en l’examen final, tant de maig com de juny.   

 

 1. Recuperació

– L’avaluació és contínua. El professorat valorarà l’evolució de l’actitud i de  la laboriositat de cada alumne, la millora en les seves capacitats.

– No es farà un examen de recuperació per trimestre, sinó al final del curs.

 

 1. Uns altres elements de valoració

– No s’efectuarà cap examen fora del dia i hora fixats si no es presenta un justificant oficial.