PROJECTE EDUCATIU

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i conté els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.
  • Caràcter propi del centre.

Altres serveis i documents (Aula d’Acollida, Pla d’Acció tutorial, Pla TAC, Comunitats d’aprenentatge, Projecte de convivència, Aprenentatge servei, Xarxa de competències bàsiques, AICLE, …) ho trobareu dins dels documents de centre.