Matemàtiques

PRESENTACIÓ

El  departament de matemàtiques s’encarrega tant de les matèries de matemàtiques com de les d’economia.

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A L’ESO

 

1er ESO
 • CARPETA D’APRENENTATGE
 • Tasques competencials *
   • Treball a l’aula (treball individual, treball en grup, participació activa)
   • Activitats avaluables (recull d’activitats i quinzet)
   • Projecte transversal  

*  Competència digital 5%

  • Dossier d’aprenentatge
  • Proves competencials// Activitats avaluatives qualificadores finals 
90%

40%

10%

40%

 • ACTITUD  (Assistència, participació, esforç, interés, agenda, material i feines a casa)

*  La competència social 5%

10%

 

2n ESO
 • CARPETA D’APRENENTATGE
 • Tasques competencials
   • Treball a l’aula (treball individual, treball en grup, participació activa)
   • Activitats avaluables (recull d’activitats i quinzet)
   • Projecte transversal  

 * Competència digital 5%

  • Dossier d’aprenentatge
  • Proves competencials// Activitats avaluatives qualificadores finals 
90%

40%

10%

40%

 • ACTITUD  (Assistència, participació, esforç, interés, agenda, material i feines a casa) 

*  La competència social 5%

10%

 

3er ESO
 • CARPETA D’APRENENTATGE
 • Tasques competencials
   • Treball a l’aula (treball individual, treball en grup, participació activa)
   • Activitats avaluables (recull d’activitats i quinzet)
   • Projecte transversal  

 * Competència digital 3%

  • Dossier d’aprenentatge
  • Proves competencials// Activitats avaluatives qualificadores finals 
90%

30%

10%

50%

 • ACTITUD  (Assistència, participació, esforç, interés, agenda, material i feines a casa)

 * Competència social i personal  5%

10%

 

4rt ESO
 • CARPETA D’APRENENTATGE
 • Tasques competencials
   • Treball a l’aula (treball individual, treball en grup, participació activa)
   • Activitats avaluables (recull d’activitats)
   • Projecte transversal  
  • Dossier d’aprenentatge
  • Proves competencials// Activitats avaluatives qualificadores finals 

 * Competència digital 3%

90%

25%

10%

60%

 • ACTITUD  (Assistència, participació, esforç, interés, agenda, material i feines a casa)

 * Competència social i personal  5%

5%

AVALUACIÓ CONTÍNUA

La nota de l’avaluació contínua serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions, recuperacions incloses.

La prova final competencial de l’avaluació ordinaria serà obligatòria per a tots els alumnes i servirà per millorar la nota global o aprovar.

 

RECUPERACIÓ DE L’AVALUACIÓ CONTÍNUA AL LLARG DEL CURS

Els alumnes que no superin  alguna avaluació, hauran de fer un dossier d’aprenentatge amb activitats que caldrà entregar quan digui el professor. Els alumnes aprovats no hauran d’entregar aquest dossier, tot i que els poden fer i es pot avaluar positivament.

La prova competencial de recuperació la faran tots els alumnes i serà una nota més per la següent avaluació.

Per recuperar l’avaluació, caldrà tenir un mínim d’un 3 sobre 10 de la prova competencial de recuperació i un mínim de 3 sobre 10 del dossier d’aprenentatge i que la mitjana ponderada de la nota del dossier d’activitats competencials (50%) i la de l’examen (50%) sigui igual o superior a 5 sobre 10.

 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Si un alumne ha suspès la matèria a l’ordinària, per poder-la aprovar haurà de fer una prova competencial amb activitats de tot el curs.

Per poder aprovar la matèria es tindrà en compte l’evolució durant el curs en un 10% i la prova competencial extraordinaria en un 90%.

Per aprovar caldrà tenir un mínim d’un 4 en la prova competencial.

MESURES DE SUPORT I REFORÇ EN EL PAS DEL CURS. RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Per als alumnes que no hagin aprovat  el curs anterior i per a tots els alumnes amb alguna dificultat amb les matemàtiques en general, els professors començaran sempre les unitats didàctiques fent un repàs dels coneixements ja adquirits.

D’aquesta manera, els alumnes que tenen la matèria del curs anterior suspesa tindran la possibilitat de començar les unitats didàctiques a partir d’un nivell assequible i poder així entendre i treballar els nous continguts.

Les matemàtiques pendents del curs anterior es consideraran recuperades si la nota de l’avaluació contínua del curs actual és igual o superior a 4 sobre 10. En el cas de tenir les matemàtiques suspeses de dos o més cursos anteriors amb un 3 sobre 10 es podran recuperar.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A BATXILLERAT

2.1 MATEMÀTIQUES I MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

1r de batxillerat

1- NOTA DE CADA AVALUACIÓ I RECUPERACIONS

Es faran un mínim de dos exàmens parcials a cada avaluació. 

La nota serà la mitjana dels controls, sempre que aquests superi el 3 en un 50% de la matèria avaluada. 

A la segona i tercera avaluació es farà un examen global de la matèria de l’avaluació anterior que es tindrà en compte com una nota més del trimestre a tots els alumnes que havien aprovat i servirà com examen de recuperació als alumnes que havien suspès. El global de la tercera avaluació es farà al final d’aquesta

Per cada 5 faltes d’assistència injustificades es baixarà un punt la nota de l’avaluació. La nota de recuperació no pot superar el 6.

 

2- NOTA FINAL

La nota final serà la mitjana -ponderada, si s’escau- de les notes de tots els exàmens. En cas que hi hagi hagut alguna recuperació, la nota d’aquest examen tindrà un pes proporcional al nombre d’exàmens recuperats. Si la nota final està entre 4,5 i 5, el professor decidirà si aprova o no l’alumne en funció de l’esforç i de l’interès que aquest hi hagi posat. 

Si un alumne té una mitjana inferior a 5, pot fer un examen final de recuperació de tot el curs. La nota final en aquest cas no pot superar el 6. En cas que només tingui un trimestre suspès es pot valorar que es presenti només a recuperar aquest trimestre.

3- AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Els  alumnes de primer que han suspès hauran de fer un examen al setembre de tota la matèria. El professor/a els donarà les indicacions necessàries per tal que es puguin preparar per l’examen.

La nota en cas d’aprovar serà un 5, i en cas excepcional pot ser un 6.

2n de Batxillerat

1- NOTA DE CADA AVALUACIÓ I RECUPERACIONS

Es faran un mínim de dos exàmens parcials a cada avaluació.

La nota serà la mitjana dels controls, sempre que aquests superin el 3 en un 50% de la matèria avaluada. 

.

La matèria l’organitzem en dos grans blocs, anàlisi i àlgebra-geometria. Al final de cada bloc es farà un examen de bloc que comptarà com una nota més per als alumnes aprovats i que servirà d’examen de recuperació per als alumnes suspesos .

La nota de recuperació no pot superar el 6.

Per cada 5 faltes d’assistència injustificades es baixarà un punt la nota de l’avaluació.

 

NOTA FINAL

La nota final serà la mitjana entre les notes dels dos blocs sempre que cap d’elles sigui inferior a 3. Si la nota final està entre 4,5 i 5, el professor decidirà si aprova o no l’alumne en funció de l’esforç i de l’interès que aquest hi hagi posat. 

Si un alumne té una mitjana inferior a 5, pot fer un examen final de recuperació de tot el curs. La nota final en aquest cas no pot superar el 6. En cas que només tingui un bloc suspès es pot valorar que es presenti només a recuperar aquest bloc.

3- AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Els  alumnes de segon que han suspès hauran de fer un examen al juny de tota la matèria, que han d’aprovar. 

La nota en cas d’aprovar serà un 5, i en cas excepcional pot ser un 6.

 

4- RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Per recuperar les matèries pendents de primer que no s’han aprovat al setembre el centre fixa dues dates per fer un examen de tota la matèria. Un al gener i un altre, per la gent que no aprova al gener, al març o abril. 

La nota en cas d’aprovar serà un 5, i en cas excepcional pot ser un 6.

Els alumnes que no aprovin  s’han de presentar a la prova extraordinària de juny.

2.2 ECONOMIA DE L’EMPRESA I ECONOMIA

 1. NOTA DE CADA AVALUACIÓ

Cada avaluació es realitzaran un mínim de dos controls escrits i un exercici per casa. La nota de cada avaluació resultarà de la mitjana aritmètica dels controls ponderats al 80 % amb l’exercici de casa 20%.

Per cada 5 faltes d’assistència injustificades es baixarà un punt la nota de l’avaluació.

La tercera avaluació, del primer curs, un dels controls es substituirà per una exposició oral d’un punt del tema del llibre assignat.

 

2- RECUPERACIONS DE LES AVALUACIONS

Hi haurà un examen de recuperació per avaluació.

 

3- NOTA FINAL

L’Avaluació final serà la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions amb dos decimals.

Es podran fer exàmens per millorar la nota.

4- AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA 

Es farà un únic examen.

5- RECUPERACIÓ DE PENDENTS 

Durant el curs es faran dos exàmens per recuperar la matèria en les dates que posi el centre.

 

RECUPERACIÓ DE L’AVALUACIÓ CONTÍNUA AL LLARG DEL CURS

Els alumnes que no superin  alguna avaluació, hauran de fer un dossier d’aprenentatge amb activitats que caldrà entregar quan digui el professor. Els alumnes aprovats no hauran d’entregar aquest dossier, tot i que els poden fer i es pot avaluar positivament.

La prova competencial de recuperació la faran tots els alumnes i serà una nota més per la següent avaluació.

Per recuperar l’avaluació, caldrà tenir un mínim d’un 3 sobre 10 de la prova competencial de recuperació i un mínim de 3 sobre 10 del dossier d’aprenentatge i que la mitjana ponderada de la nota del dossier d’activitats competencials (50%) i la de l’examen (50%) sigui igual o superior a 5 sobre 10.

 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Si un alumne ha suspès la matèria a l’ordinària, per poder-la aprovar haurà de fer una prova competencial amb activitats de tot el curs.

Per poder aprovar la matèria es tindrà en compte l’evolució durant el curs en un 10% i la prova competencial extraordinaria en un 90%.

Per aprovar caldrà tenir un mínim d’un 4 en la prova competencial.

MESURES DE SUPORT I REFORÇ EN EL PAS DEL CURS. RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Per als alumnes que no hagin aprovat  el curs anterior i per a tots els alumnes amb alguna dificultat amb les matemàtiques en general, els professors començaran sempre les unitats didàctiques fent un repàs dels coneixements ja adquirits.

D’aquesta manera, els alumnes que tenen la matèria del curs anterior suspesa tindran la possibilitat de començar les unitats didàctiques a partir d’un nivell assequible i poder així entendre i treballar els nous continguts.

Les matemàtiques pendents del curs anterior es consideraran recuperades si la nota de l’avaluació contínua del curs actual és igual o superior a 4 sobre 10. En el cas de tenir les matemàtiques suspeses de dos o més cursos anteriors amb un 3 sobre 10 es podran recuperar.