Ciències Experimentals

PRESENTACIÓ

El Departament d’Experimentals l’integren el Departament de Biologia i Geologia i el de Física i Química.

Aquest departament està integrat per 7 professors/es que imparteixen matèries tant de l’ESO com de Batxillerat.

A més de les nostres matèries estem implicats per fomentar la ciència als estudiants, inmersos en diferents activitats  i projectes com l’hort escolar, la motxilla bioclimàtica, la setmana de la ciència, on hi ha diferents tallers i xerrades impartides per científics,  sortides a museus com el Museu Blau, el Cosmocaixa, el Museu Tecnològic de Terrassa, etc.

A part d’això, estem implicats a treballar per àmbits, per això amb la didàctica CTM ( Ciència, Tecnologia i Matemàtica) fem de les nostres matèries un caire interdisciplinar gràcies al treball conjunt del nostre departament amb el departament de Tecnologia i Matemàtiques.

Les matèries que s’imparteixen són de caire experimental, això implica que es treballa al laboratori per complementar la part teòrica de les matèries.

MATÈRIES DEL DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS

NIVELLS MATÈRIES QUE IMPARTIM
1r ESO Biologia i Geologia
2n ESO Física i Química
3r ESO Biologia i Geologia (2h)

Física i Química (2h)

4t ESO Matèries optatives de 3h

Biologia i Geologia

Física i Química

1r BATXILLERAT Comuna a tots els itineraris:

– Cultura científica

Modalitat Ciències de la Salut i tecnològic:

– Química I

– Física I

– Biologia I

-Ciències de la Terra i del medi ambient I

2n BATXILLERAT Modalitat Ciències de la Salut i tecnològic

– Química II

– Física II

– Biologia II

-Ciències de la Terra i del medi ambient II

Disposem de dos laboratoris al centre: el de Ciències Naturals i del de Física i Química.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A L’ESO

 

BLOCS/ ASPECTES DEL DOMINI COMPETENCIAL
CURRÍCULUM 1ER I 2N ESO
TIPUS D’ACTIVITATS
Explicar fenòmens naturals utilitzant coneixements científics Exercicis avaluables senzills de descripció, enumeració, explicació…  40%
Dissenyar experiments al laboratori i petites investigacions Laboratori  i llibreta de pràctiques( plantejar preguntes, hipòtesis, observar i classificar  les dades obtingudes)
Treball trimestral( petites investigacions) 30%
  Interpretar informació de caràcter científic proporcionada en forma de dades i proves Lectures científiques

Conclusions finals de pràctiques (seleccionar la conclusió més adient als resultats obtinguts)

( Saber llegir i interpretar dades presentades en forma de taules, gràfics, esquemes, textos, imatges, etc.)

15%
Àmbit digital Entrega puntual de treballs digitals

( presentacions individuals i en grup, consulta de vídeos, utilitzar documents compartits per treballar en grup, formularis, aplicacions, simulacions de pràctiques…)

5%
Àmbit personal i social Actitud personal: portar el material necessari, implicar-se en el seguiment diari, anotar a l’agenda les informacions..( Implicar-se en el procés de creixement personal i posar en pràctica estratègies i hàbits d’aprenentatge) 10%
Actitud social: Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable

 

BLOCS/ ASPECTES DEL DOMINI COMPETENCIAL
CURRÍCULUM 3ER ESO
TIPUS D’ACTIVITATS
Explicar fenòmens naturals utilitzant coneixements científics Exercicis avaluables senzills de descripció, enumeració, explicació…  30%
Dissenyar experiments al laboratori i petites investigacions Laboratori  i llibreta de pràctiques( plantejar preguntes, hipòtesis, observar i classificar  les dades obtingudes)
Treball trimestral( petites investigacions) 30%
  Interpretar informació de caràcter científic proporcionada en forma de dades i proves Lectures científiques

Conclusions finals de pràctiques (seleccionar la conclusió més adient als resultats obtinguts)

( Saber llegir i interpretar dades presentades en forma de taules, gràfics, esquemes, textos, imatges, etc.)

25%
Àmbit digital Entrega puntual de treballs digitals

( presentacions individuals i en grup, consulta de vídeos, utilitzar documents compartits per treballar en grup, formularis, aplicacions, simulacions de pràctiques…)

5%
Àmbit personal i social Actitud personal: portar el material necessari, implicar-se en el seguiment diari, anotar a l’agenda les informacions..( Implicar-se en el procés de creixement personal i posar en pràctica estratègies i hàbits d’aprenentatge) 10%
Actitud social: Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable

 

BLOCS/ ASPECTES DEL DOMINI COMPETENCIAL
CURRÍCULUM 4RT ESO
TIPUS D’ACTIVITATS
Explicar fenòmens naturals utilitzant coneixements científics Exercicis avaluables senzills de descripció, enumeració, explicació…  35%
Dissenyar experiments al laboratori i petites investigacions Laboratori  i llibreta de pràctiques( plantejar preguntes, hipòtesis, observar i classificar  les dades obtingudes)
Treball trimestral( petites investigacions) 25%
  Interpretar informació de caràcter científic proporcionada en forma de dades i proves Lectures científiques

Conclusions finals de pràctiques (seleccionar la conclusió més adient als resultats obtinguts)

( Saber llegir i interpretar dades presentades en forma de taules, gràfics, esquemes, textos, imatges, etc.)

30%
Àmbit digital Entrega puntual de treballs digitals

( presentacions individuals i en grup, consulta de vídeos, utilitzar documents compartits per treballar en grup, formularis, aplicacions, simulacions de pràctiques…)

5%
Àmbit personal i social Actitud personal: portar el material necessari, implicar-se en el seguiment diari, anotar a l’agenda les informacions..( Implicar-se en el procés de creixement personal i posar en pràctica estratègies i hàbits d’aprenentatge) 5%
Actitud social: Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A BATXILLERAT

Correspon a les matèries de Biologia i Geologia 1, Ciències de la Terra 1, Física 1 i Química 1

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Activitats de síntesi Proves avaluables 80%
Activitats de desenvolupament Laboratori  i informes de pràctiques 15%
Treball trimestral( deures, exposició de treballs, lectures científiques)
Actitud Interés i participació 5%
Faltes d’assistència( cada 6 faltes d’assistència injustificades per trimestre es descomptarà 0,25 punts de la nota final)

Criteris i procediments generals d’avaluació del curs:

Per aprovar la matèria:

Caldrà aprovar totes les avaluacions. La nota final de la matèria serà la nota mitjana dels dos cursos.

Si la nota mitjana global és superior al quatre, es valorarà individualment. 

 • Recuperacions:
  1. Els alumnes que no hagin superat alguna de les avaluacions, podran recuperar-les en una prova que farà el Departament de Ciències Experimentals, abans d’acabar el curs (Juny)
  2. En cas de que en les proves de Juny quedi la matèria pendent, a 1r. de Batxillerat la podran recuperar mitjançant una prova que proposarà el departament a l’ inici del mes de Setembre. Per els alumnes de 2n. de Batxillerat la recuperació es farà el mes de Juny.
  3. Els alumnes que promocionin a 2n. de Batxillerat amb la matèria d’alguna matèria d’experimentals suspesa, podran recuperar-la amb una prova proposada pel departament durant el curs següent amb les convocatòries proposades pel Centre.

Aspectes a tenir en compte

No es farà cap prova fora del dia i hora fixats sinó es presenta un justificant oficial.

El dia de lliurament de notes, l’alumnat podrà consultar i fer les reclamacions que cregui oportunes. 

 

Correspon a les matèries de Biologia i Geologia 2, Física 2 i Química 2

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Activitats de síntesi Proves avaluables 90%
Activitats de desenvolupament Laboratori  i informes de pràctiques 5%
Treball trimestral( deures, exposició de treballs, lectures científiques)
Actitud Interès i participació 5%
Faltes d’assistència( cada 6 faltes d’assistència injustificades per trimestre es descomptarà 0,25 punts de la nota final fins arribar a descomptar 1 punt)

 

Criteris i procediments generals d’avaluació del curs:

 

Per aprovar la matèria:

 

Caldrà aprovar totes les avaluacions. La nota final de la matèria serà la nota mitjana dels dos cursos.

Si la nota mitjana global és superior al quatre, es valorarà individualment. 

 

 

 • Recuperacions:

 

  1. Els alumnes que no hagin superat alguna de les avaluacions, podran recuperar-les en una prova que farà el Departament de Ciències Experimentals, abans d’acabar el curs (Juny)
  2. En cas de que en les proves de Juny quedi la matèria pendent, a 1r. de Batxillerat la podran recuperar mitjançant una prova que proposarà el departament a l’ inici del mes de Setembre. Per els alumnes de 2n. de Batxillerat la recuperació es farà el mes de Juny.
  3. Els alumnes que promocionin a 2n. de Batxillerat amb la matèria d’alguna matèria d’experimentals suspesa, podran recuperar-la amb una prova proposada pel departament durant el curs següent amb les convocatòries proposades pel Centre.

Aspectes a tenir en compte: No es farà cap prova fora del dia i hora fixats sinó es presenta un justificant oficial. El dia de lliurament de notes, l’alumnat podrà consultar i fer les reclamacions que cregui oportunes. 

 

ACTIVITATS QUE ORGANITZA EL DEPARTAMENT:

 SETMANA DE LA CIÈNCIA: Activitats amb la participació de tots els nivells de l’institut amb la finalitat de divulgar la ciència i motivar l’esperit científic de l’alumnat. Cada any s’organitzen activitats diferents: xerrades, conferències, tallers, projectes de grup…

ANY 2017:

 • 1r ESO: Vídeos d’experiments, I congrés científic MAC, Maquetes de les capes internes de la Terra, Biografies de científics.

 • 2n ESO: Visita al Taller fotogràfic del centre cívic Sant Ildefons.

 • 3r ESO: Conferències: Marató de TV3,  Malalties infeccioses”, Pòster diferents cèl·lules del cos humà.

 • 4t ESO:  Publicació d’un bloc de divulgació de Biologia i Geologia on es publiquen articles sobre les pràctiques que fem, petites investigacions.. tot al voltant del mètode científic.

https://biologiaalmac.blogspot.com.es/

Sessió Jocs de ciència: L’alumnat ha posat en pràctica el mètode científic formulant hipòtesis i comprovant la seva veracitat mitjançant el joc de cartes “Eleusis” .  A la mateixa sessió, amb el joc “Mujeres en ciència han pogut conèixer dones científiques i la seva aportació al món de la ciència.

Amb el suport de: